Ułatwienia dostępu

Skip to main content

REGULAMIN KONKURSU

10 marca, 2024

„Wielkanocny Stroik ”

Publiczne Przedszkole „Krasnoludki” bardzo serdecznie zaprasza Dzieci i Rodziców do udziału w wewnątrzprzedszkolnym konkursie plastyczno – technicznym na stroik wielkanocny.

ORGANIZATOR KONKURSU

Publiczne Przedszkole „Krasnoludki” w Jędrzychowicach

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie stroika wielkanocnego

CELE KONKURSU

– pobudzenie aktywności twórczej dzieci,

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej,

– stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

– kultywowanie tradycji wykonywania stroików wielkanocnych,

– umożliwienie dzieciom przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt

  Wielkanocnych,

– zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 – Możliwość zastosowania dowolnych technik.

 – Stroiki muszą być wykonane przez jedną rodzinę.

 – Stroik powinien zawierać metryczkę z następującymi informacjami: Imię i nazwisko dziecka i rodzica oraz nazwa grupy do jakiej uczęszcza dziecko.

 – Dostarczenie stroika do Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2024r.

OCENA PRAC

1. Zgłoszone prace zostaną poddane selekcji przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Publicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Jędrzychowicach

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa a wyniki oceny zostaną ogłoszone 25.03.2024 r.

3. Prace zostaną ocenione pod względem:

 – zgodności z tematem,

 – walorów estetycznych,

 – wkładu twórczego,

 –  pomysłowości i oryginalności,

 – estetyki wykonania,

 –  wykorzystania materiałów naturalnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

v Zgłoszenie stroików do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

v Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac.

v Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia

zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach

publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej konkursu.

v Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.

v Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo u nauczycieli grup.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

motyle
Krasnoludek