Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Krasnoludek
motyle

Rada rodziców

Poznaj cele oraz zasady działania Rady Rodziców
oraz repozytorium podjętych uchwał.


Cele i zadania Rady Rodziców

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola, a także wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola.

Szczególnym celem Rady jest działanie na rzecz utrzymania opiekuńczej funkcji przedszkola,
zadaniami Rady są w szczególności:

  1. Pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola.
  2. Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy.
  3. Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, zwłaszcza zaś na:
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,
  • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postaw lub trudności,
  • uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,
  • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat przedszkola,
  • wybranie formy oferty ubezpieczeniowej dla dzieci,
  • określenie struktur organizacyjnych ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący- p. P. Rejman

Zastępca przewodniczącego- p. A. Węgrzyn

Skarbnik- p. E. Pomorska

Nr konta Rady Rodziców
62 1160 2202 0000 0004 7788 6193