Ułatwienia dostępu

Skip to main content
motyle
Krasnoludek

Procedury i informacje

Regulaminy oraz procedury postępowania w przedszkolu

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia chorobą zakaźną w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

§ 1

Cel i przedmiot procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w placówce choroby zakaźnej oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych.
Przedmiotem procedury jest określenie zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym oraz wskazanie zasad profilaktyki zdrowotnej.

§ 2

Zasady profilaktyki

Do zadań przedszkola należą:

1) zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, likwidacja ręczników frotte, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania szczoteczek i kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności),

2) zapewnienie warunków pozwalających zadbać o właściwą sprawność fizyczną dzieci, co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, wzmacniających układ odpornościowy wychowanka,

3) zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal dydaktycznych – nie należy otwierać okien podczas obecności dzieci w sali, ponieważ może to doprowadzić do wychłodzenia organizmu dziecka i przewiania, a w następstwie do rozwoju chorób, przeziębień i osłabienia układu odpornościowego dzieci,

4) edukacja dzieci w zakresie:

a) prawidłowego korzystania z sanitariatów (podnoszenie, opuszczanie deski klozetowej, spuszczanie wody),

b) mycia rąk po skorzystaniu z toalety,

c) mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,

d) prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),

e) zakazu wkładania zabawek do buzi, przestrzegania przed całowaniem się dzieci i zabawek, ochrony przed wkładaniem rąk do buzi, obgryzania paznokci,

f) prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu, wycierania nosa w jednorazową chusteczkę;

5) okresowa kontrola czystości dzieci (włosy, paznokcie, ręce, odzież) za zgodą rodziców/opiekunów prawnych,

6) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

§ 3

Obowiązki przedszkola

Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, mogą żądać udzielenia informacji o:

1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,

2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,

3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną.

Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:

1) imię i nazwisko,

2) datę urodzenia,

3) numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych,

4) płeć,

5) adres zamieszkania,

6) informacje o aktualnym miejscu pobytu,

7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej,

8) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego,

9) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka,

10) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu,

11) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń lub chorób zakaźnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny mogą, w drodze decyzji:

1) wprowadzić zakaz wstępu do pomieszczeń skażonych,

2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji, dezynsekcji lub deratyzacji nieruchomości lub pomieszczeń,

3) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie,

4) wprowadzić zakaz korzystania z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na potrzeby gospodarcze, pochodzącej z ujęć, co do których istnieje podejrzenie skażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi,

5) wprowadzić zakaz spożywania żywności podejrzanej o skażenie, a w razie potrzeby zarządzić jej zbadanie, odkażenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celów,

6) nakazać sekcję zwłok osoby zmarłej, u której rozpoznano lub podejrzewano zakażenie lub chorobę zakaźną,

7) zakazać wykonywania sekcji zwłok ludzi i zwierząt, gdy sekcja zwłok mogłaby prowadzić do zakażenia osób lub skażenia środowiska, z wyjątkiem przypadku, gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.

§ 4

Postępowanie w razie podejrzenia choroby

Rodzicom zaleca się zostawić w domu dziecko, które wykazuje objawy choroby – słania się na nogach, wymiotuje, ma biegunkę, wysoką temperaturę ciała, duszności, zmiany skórne świadczące o chorobie zakaźnej lub występowaniu pasożytów.
W razie wystąpienia objawów, o których mowa w ust. 1, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu należy przeprowadzić rozmowę z dzieckiem dotyczącą objawów złego samopoczucia.
Przy podejrzeniu wystąpienia niebezpiecznej choroby zakaźnej u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem, poinformowania (wezwania) rodziców bądź opiekunów i oczekiwania na ich przyjazd.
Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
Dyrektor powiadamia organ prowadzący przedszkole oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w przedszkolu.
Dyrektor powiadamia rodziców o zagrożeniu przez e-dziennik oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danym przedszkolu.

§ 5

Zakażenia i choroby zakaźne wywołane wirusem SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 zwana jest dalej „COVID-19”.
W celu przeciwdziałania COVID-19 dyrektor może polecić pracownikowi przedszkola wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
W przypadku zamknięcia przedszkola z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące w przedszkolu w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
Polecenia, o których mowa w ust. 4, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

Regulamin Publicznego Przedszkola Krasnoludki W Jędrzychowicach w związku z powrotem dzieci do placówki od dn. 11.05.2020r.

Od dn. 11.05.2020r. wznawiamy wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach, Jędrzychowice 74, 59- 900 Zgorzelec.

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.

Pierwszeństwo w uczęszczaniu będą miały dzieci rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki ze względu na wykonywanie pracy oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Procedura przyprowadzania dzieci do placówki podczas pandemii
 1. Rodzic/ opiekun prawny wchodząc do żłobka musi mieć założoną maseczkę ochronną oraz rękawiczki.
 2. Przy Rodzicu/opiekunie prawnym dziecko ma mierzoną temperaturę.
 3. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury, w przeciwnym wypadku nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka.
 4. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki. Dziecko przekazywane jest w progu wejścia do placówki osobie wyznaczonej do odprowadzania dzieci do sali zabaw.
 5. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko nie wchodzi do placówki.
 6. Po każdym odbiorze dziecka opiekunka dezynfekuje sobie i dziecku ręce.
 7. Dzieci do placówki nie wnoszą żadnych rzeczy z domu.
 8. Do placówki Rodzic/opiekun prawny może przyprowadzić jedynie zdrowe dziecko.
 9. Dziecko z jakimikolwiek symptomami przeziębienia ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.) będzie odsyłane do domu. Rodzic po telefonie od nauczyciela ma obowiązek odebrać dziecko najszybciej jak to możliwe, nie później niż 60 minut od otrzymania telefonu. W przypadku nieodebrania dziecka, bądź braku możliwości skontaktowania się z rodzicami/osobami upoważnionymi do odbioru dziecka nauczyciel zawiadomi właściwe organy służby zdrowia.
 10. Jeżeli ktoś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji jest bezwzględny zakaz przyprowadzenia dziecka do żłobka
  Do placówki dzieci należy przyprowadzić do godziny 8:00.
 11. Rodzic/opiekun prawny dla dziecka powyżej 4 roku życia zapewnia maseczkę na czas drogi do/z przedszkola.
 12. W przypadku nieuregulowanych kwestii tą procedurą, zastosowanie mają zapisy procedury ogólnej dotyczącej przyprowadzania dzieci.
Higiena, Czyszczenie, Dezynfekcja
 • przy drzwiach od wewnętrznej strony przedszkola umieszczony jest płyn dezynfekujący, z którego korzysta każdy kto wchodzi do budynku, zgodnie z instrukcją , po czym nakłada jednorazowe rękawiczki i obowiązkowo ma zasłonięte usta i nos
 • wewnątrz budynku dzieci i nauczyciele nie muszą mieć zasłoniętych ust i nosa
  nauczyciele regularnie myją ręce mydłem i pilnują, by dzieci też to czyniły
  w przedszkolu do odwołania dzieci nie będą myły zębów
 • nauczyciele będą monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów w salach, włączników, toalet
  do dezynfekcji używane są preparaty rekomendowane dla placówek oświatowych
  pracownicy zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej
 • w placówce umieszczone są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk
 • dzieci nie przynoszą do placówki żadnych rzeczy z domu ( zabawki, książki)
Rodzicu
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, świerzbu i owsicy w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach

PROCEDURA

postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, świerzbu i owsicy w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki i Gminnym Żłobku Muchomorek w Jędrzychowicach.

 1. Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1327)

art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)

 1. Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu i w żłobku oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy, świerzbu i owsicy.

III. Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy, świerzbu i owsicy

w przedszkolu i w żłobku.

 1. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności
 2. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry, skóry głowy własnego dziecka.
 3. Nauczyciele/ opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola i żłobka sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy, świerzbu i owsicy w placówce.
 4. Pracownicy obsługi winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy, świerzbu i owsicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.
 5. Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu i w żłobku, a pracownikom higienicznych warunków pracy.
 6. Objawy, leczenie, profilaktyka i zapobieganie chorobom pasożytniczym/ zakaźnym:
 7. Wszawica, świerzb i owsica – Załącznik 1
 8. Opis procedury
 9. Aby zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu i w żłobku oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy, świerzbu i owsicy w placówkach, zobowiązuje się:

1) rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry i głowy dziecka,

2) nauczycieli/ opiekunów do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola i żłobka wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą, świerzbem i owsicą u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych;

3) pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola i żłobka podejrzeń co do wystąpienia wszawicy, świerzbu lub owsicy w danej grupie.

4) nauczycieli/ opiekunów do pozyskania na początku roku szkolnego pisemnej zgody rodziców na objęcie dziecka opieką profilaktyczną (co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry dziecka). Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

 1. W przypadku wystąpienia choroby pasożytniczej/ zakaźnej na terenie placówki:

1) Dyrektor przedszkola i żłobka zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną (pielęgniarka) kontroli czystości skóry i głowy wszystkich dzieci w grupie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

2) Nauczyciel/ opiekun zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, podejrzenie świerzbu lub owsicy o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W przypadku podejrzenia świerzbu lub owsicy skierowanie do lekarza. Rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola lub żłobka i podjęcia leczenia.

3) Nauczyciel/ opiekun zapoznaje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola i żłobka o wynikach kontroli i skali zjawiska.

4) Dyrektor lub upoważniona osoba niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadku choroby pasożytniczej, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy i skóry dziecka oraz czystości skóry i głów domowników w celu prowadzenia jednolitej współpracy w działaniach na linii pracownicy placówki – rodzice (prawni opiekunowie). Rodzic/opiekun prawny otrzymanie informacji potwierdza własnoręcznym podpisem na liście grupowej.

5) W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do przedszkola i żłobka po zakończeniu leczenia.

6) Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka, po przebytej chorobie (jeśli zaistnieje taka potrzeba), zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola i żłobka.

 1. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków finansowych na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.
 2. Pielęgniarka po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 3. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel / opiekun zawiadamia o tym dyrektora przedszkola i żłobka w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 4. Sposób prezentacji procedur.
 5. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola i żłobka.
 6. Zapoznanie rodziców z obowiązującą w placówce procedurą na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 7. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola i żłobka z treścią procedury.
 8. Tryb dokonywania zmian w procedurze.
 9. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 10. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

     Joanna Karkowska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach

Dyrektor Gminnego Żłobka Muchomorek w Jędrzychowicach

                                      

Załącznik Nr 1

Wszawica – jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy(gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie zgrubienie, które swędzi i piecze. Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki. Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza –konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzież osoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy. Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową. Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

Profilaktyka i zapobieganie.

Zaleca się aby:

 • profilaktyczna kontrola włosów dzieci stała się nawykiem rodziców, zwłaszcza, jeżeli w szkole (rodzeństwo) lub przedszkolu i żłobku panuje wszawica. Istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia;
 • domownicy nie korzystali wspólnie z rzeczy osobistego użytku, takich jak: grzebień lub szczotka, gumki do włosów, ręczniki, czapki, szaliki i inne ubrania;
 • unikać bezpośredniego kontaktu głowami (włosami) z innymi ludźmi. Zasada ta dotyczy przede wszystkim dzieci.

Świerzb – jest chorobą wywołaną przez wewnętrznego pasożyta Sarcoptes scabiei. Świerzb objawia się różnopostaciową swędząca wysypka z typowym umiejscowieniem-brzuch, piersi, narządy płciowe, ręce, przestrzenie między palcami, u dzieci niemal na całym ciele. Świerzbowiec drążąc w skórze korytarze powoduje świąd. Człowiek drapiąc skórę może dodatkowo ja uszkadzać oraz zakazić bakteriami ropotwórczymi. Dochodzi do powstania na skórze pęcherzyków, grudek oraz reakcji alergicznych. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorym, zarażone przedmioty- pościel, rączniki, bielizna, ubranie. Leczenie na własną rękę nie powinno być stosowane. Świerzb jest chorobą wysoce zakaźną i zawsze powinien być zdiagnozowany przez lekarza i leczony odpowiednimi środkami, dostępnymi tylko na receptę. Należy pamiętać o leczeniu całej rodziny, aby zapobiec ponownym zakażeniom.

Profilaktyka i zapobieganie:

 • codzienna kąpiel całego ciała, częste mycie rąk,
 • codzienna zmiana bielizny osobistej,
 • częsta zmiana bielizny pościelowej, pranie jej w wysokiej temperaturze i prasowanie,
 • częsta zmiana odzieży, właściwe jej pranie i prasowanie,
 • spanie na oddzielnych posłaniach,
 • używanie wyłącznie własnych przedmiotów osobistego użytku – ręczniki.

Świerzb norweski jest ciężką  postacią świerzbu. Mogą pojawić się wtedy na całym ciele rozległe obszary nadwarstwionej, złuszczonej skóry w postaci cienkiej skorupy. Tak zmieniona skóra zawiera wielką liczbę świerzbowców i ich jaj! Osoby chorujące na świerzb norweski mogą nie wykazywać tak charakterystycznych symptomów dla tej choroby, jak silny świąd i wysypka. Chorzy są bardzo zaraźliwi dla innych, mogą rozsiewać infekcję przez bezpośrednie kontakty (nawet podanie ręki oraz przez zainfekowane świerzbowcami rzeczy tj. odzież, łózko, meble), Osoby chorujące na świerzb norweski powinny otrzymać szybką i skuteczną pomoc medyczną, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się świerzbu. Czynniki sprzyjające szerzeniu się świerzbu to:

– niska odporność

– wrodzone i nabyte niedobory odporności,

– duże skupiska ludzi oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.

– brak odpowiednich środków i warunków sanitarnych, brak troski o higienę.

Potwierdzenie świerzbu ustala się na podstawie wywiadu i typowego obrazu klinicznego, najlepiej z dodatnim wynikiem badania mikroskopowego zeskrobin naskórka. Zmiany na skórze są zazwyczaj dość charakterystyczne i lekarz może łatwo rozpoznać świerzb. Zmiany skórne są zaraźliwe dla otoczenia już w momencie się ich pojawienia się. Pacjent, nawet kiedy jest w okresie bezobjawowym już zaraza innych, a osoby z najbliższego otoczenia chorego (nawet te, u których nie występują jeszcze objawy) już wymagają leczenia.

Metody zapobiegania i zwalczania:

– szybkie rozpoznanie choroby (obawy kliniczna) i wdrożenie leczenia równocześnie przez wszystkie osoby z kontaktu, co najmniej 24 (lepiej 48) – godzinna izolacja kontaktowa chorego.

Unieszkodliwianie źródła zakażenia:

Podstawową zasadą leczenia świerzbu jest równoczesna terapia wszystkich osób z kontaktu. Istotne znaczeni dla wczesnego wykrycia chorych mają przeglądy higieniczne, zwłaszcza w żłobkach, szkołach, internatach, domach opieki społecznej i innych skupiskach ludzi Rozpoznanie może dokonać każdy lekarz, podobnie jest podobnie jest z wdrożeniem leczenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się z dermatologiem lub specjalistą chorób zakaźnych. Świerzb to schorzenie, którym niestety bardzo łatwo można się zarazić, dlatego bezwzględnie należy zwracać uwagę na prewencję i przestrzeganie zaleceń lekarza.

Owsica– to inwazyjna choroba pasożytnicza. Powoduje ją owsik ludzki należący do rodziny nicieni. Pasożytują one w jelicie grubym, wyrostku robaczkowym oraz końcowym odcinku jelita cienkiego. Dorosłe owsiki wydalane są czasem z kałem – są to małe, białe robaczki. Pasożyty mają otwór gębowy w przedniej części ciała, zakończony trzema kurczliwymi wargami, za pomocą których przyczepiają się do błony śluzowej jelit i wysysają z nich treść pokarmową, którą się żywią. Samce giną po zapłodnieniu samic, które wymierają po złożeniu jaj. Samica pasożyta składa ok. 8000-12000 jaj w okolicy odbytu lub – w przypadku kobiet – na przedniej ścianie pochwy. Jaja składane są poza organizmem człowieka, gdyż zapewnia im to odpowiednią temperaturę do rozwoju, czyli ok. 30-36 stopni Celsjusza. Chorzy, dotykając palcami okolic intymnych i bielizny osobistej, zbierają na swoje ręce jajeczka (mogą się one znajdować również w pościeli), a następnie przy braku higieny dostają się one do przewodu pokarmowego poprzez połykanie lub wdychanie jaj. Dlatego też owsica u dzieci jest chorobą stosunkowo częstą, gdyż nie dbają one o higienę, np. po skorzystaniu z toalety czy przebudzeniu się. Nie oznacza to jednak, że nie może się ona rozwijać u dorosłych.

Objawy

Owsica u dorosłych występuje dużo rzadziej niż u dzieci, w przypadku których objawy są dużo łatwiejsze do zdiagnozowania. Należą do nich:

Objawy owsicy nasilają się głównie nocą, gdy samice pełzną po skórze. Staje się to przyczyną bezsenności, skłonności do płaczu i rozdrażnienia. Dodatkowo, w przypadku kobiet i dziewczynek może pojawić się zapalenie pochwy i sromu.

Owsicą można zarazić się nie tylko poprzez brak higieny czy retroinwazję (larwy rozwijające się z jaj znajdujących się na odbycie wracają z powrotem przez odbytnicę do jelita grubego), ale ryzyko zakażenia wzrasta także poprzez przebywanie w większych skupiskach, takich jak: przedszkola, żłobki, domy dziecka, itp. Rozpoznanie owsicy następuje poprzez badanie kału na obecność jaj, w ciężkich przypadkach samic pasożyta.

Owsica – leczenie

Owsica rozpoznawana jest, gdy stwierdzi się dojrzałe osobniki w okolicach odbytu lub w kale, bądź też jaja owsików w wymazie z pochwy czy odbytu. Leczenie owsicy może odbywać się za pomocą środków farmakologicznych na bazie mebendazolu, albendazolu lub pyrantelu. Leczenie przeprowadza się dwukrotnie w ciągu dwóch tygodni, gdyż preparaty farmakologiczne nie niszczą jajeczek, a tylko osobniki dorosłe.

Ponadto w trakcie kuracji powinno się zlikwidować źródła ponownego zakażenia. Na przykład, dzieci w czasie leczenia powinny mieć na noc zakładane dość obcisłe majteczki, które codziennie rano należy zmieniać. Bielizna pościelowa powinna być wymieniona przed prowadzonym leczeniem i po nim. Nakrycia, naczynia i inne powszechnie używane przedmioty, np. zabawki dzieci, powinny także być odpowiednio oczyszczone i wydezynfekowane. Wszędzie tam mogą pojawić się bowiem przyklejone w zasuszonym pyle jajeczka owsików.

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach

Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla dzieci
w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1798)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

ROZDZIAŁ I

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w celu:.
 • Wspierania  potencjału rozwojowego dziecka,
 • Stworzenia  warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na:
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka,
 • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, a także czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dziecku ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z przewlekłej choroby,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest nieodpłatne i dobrowolne.

 1. Organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola.
 2. Pomocy udzielają nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, w szczególności: pedagog, psycholog, pedagog specjalny, logopeda.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dzieci,
 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
 • rodziców dzieci,
 • dyrektora przedszkola,
 • nauczyciela, specjalisty prowadzący zajęcia z dzieckiem
 • pielęgniarki środowiska,
 • poradni,
 • pomocy nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ II

FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1.Pomoc psychologiczno  – pedagogiczna udzielana jest  w przedszkolu w trakcie:

bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane ( wspólne) działania nauczycieli i specjalistów w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia,
 • zajęć specjalistycznych:
 • korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno- -społeczne,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • porad i konsultacji,
 • warsztatów i szkoleń.
 1. Rodzaje zajęć oraz liczebność grup dzieci na poszczególnych zajęciach:
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia – organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
 • zajęcia logopedyczne – organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne – organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadniona potrzebami dzieci,
 • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – organizowana jest dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych (objęcie dziecka zindywidualizowana ścieżką wymaga opinii publicznej poradni.
 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.
 2. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych trwa 45 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dziecka.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZOWANIE  POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

1.Nauczyciel lub specjalista udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola, który we współpracy z nauczycielami  i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem.

2.W przypadku, gdy konieczne jest objęcie dziecka  pomocą w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, specjalistycznych lub zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dyrektor (lub wyznaczona przez niego osoba) ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania, oraz wymiar godzin realizacji poszczególnych form.

3.Planując udzielanie dziecku pomocy dyrektor współpracuje z rodzicami.

4.O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz ustalonych formach pomocy informuje się rodziców dziecka.

 1. DZIECKO Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ORAZ DOTYCZY ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLENGO
 2. Przedszkole zapewnia:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki  do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, np.: związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
 • integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym;
 • przygotowanie do samodzielności w szkole.
 1. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia, nauczyciel grupy zwołuje „Zespół” składający się z nauczycieli grupy dziecka oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, np.:  pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego.
 2. Do zadań „Zespołu” należy:
 • planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • opracowanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
 • opracowanie indywidualnego programy edukacyjno – terapeutycznego ( IPET )
 1. Niezwłocznie, po złożeniu przez rodzica orzeczenia zespół, o którym mowa w punkcie 3 opracowuje wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną (załącznik nr 5).

 1. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka uwzględnia w szczególności:

      1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka;

      2)   w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;

      3)  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkolnym.

 1. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET)  określa:
 • zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego oraz wymagania edukacyjne;
 • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
  z dzieckiem;
 • działania o charakterze rewalidacyjnym – w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
 • formy, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;
 • działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi;
 • zajęcia rewalidacyjne;
 • w przypadku dzieci niepełnosprawnych – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności;
 • zajęcia realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci – w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości psychofizycznych lub zaleceń zwartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami.
 1. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb, we współpracy w poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
 2. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, do dnia 30 września,  w którym dziecko rozpoczyna realizowanie wychowana przedszkolnego, lub w terminie 30 dni od złożenia w przedszkolu orzeczenia.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, który co najmniej dwa razy w roku (od 30 listopada, do 30 maja) dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
 4. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele pracujący z dzieckiem oraz specjaliści.

 1. Spotkania „Zespołu”, o którym mowa w punkcie 3 mogą być organizowane z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców lub Dyrektora.

 1. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, w tym rodziców dziecka, każdorazowo jest odpowiedzialny nauczyciel grupy.
 2. O spotkaniach nauczyciel w ustaleniu z Dyrektorem Przedszkola informuje wszystkich członków zespołu o terminie – na dwa tygodnie przed spotkaniem.

 1. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli specjalistów pracujących z dzieckiem lub innych osób.

 1. O terminach spotkań „Zespołu” w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym razem jest informowany, przez nauczyciela dziecka na piśmie rodzic, który ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu.

 1. W spotkaniach „Zespołu” może uczestniczyć osoba zaproszona przez Przedszkole, np. pracownik z poradni lub przez rodzica, np. lekarz (osoba uprawniona, z racji posiadanych kwalifikacji, do współpracy w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej).

 1. Nauczyciel grupy odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.

 1. Rodzice dziecka za pisemnym potwierdzeniem odbioru otrzymują kopię:
 • wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
 • indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.
 1. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (nauczyciel wspomagający) w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
 2. Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2).

 1. IPET opracowuje się według załącznika nr 6.

 1. Po powstaniu IPET – u, rodzic, od Dyrektora Przedszkola, za pośrednictwem nauczyciela, otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy (załącznik nr 3).

 1. Pedagog prowadzi ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (załącznik nr 4).

 1. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno –  pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z dzieckiem.

 1. Nauczyciele, specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dziecka, zajęć specjalistycznych,  poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.    
 2. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECKA, KTÓRE NIE POSIADAJĄ OPINII OPRACOWANEJ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ / SPECJALISTYCZNĄ LUB ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek (załącznik nr 1):
 • rodziców dzieci,
 • nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego z dzieckiem zajęcia,
 • dyrektora,
 • poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • pielęgniarki środowiskowej,
 • pomocy nauczyciela,
 • pracownika socjalnego,
 • asystenta rodziny,
 • kuratora sądowego,
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny i dzieci

 

 1. Potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, specjalista  zgłasza Dyrektorowi Przedszkola  przez złożenie wniosku (załącznik nr 1).
 2. Rodzic wyraża lub nie wyraża zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 3. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Przedszkolu pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2).
 4. Nauczyciel, specjalista lub Dyrektor Przedszkola po stwierdzeniu, że dziecko należy objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną może zorganizować spotkanie zespołu nauczycieli danej grupy oraz specjalistów.
 5. Nauczyciel oddziału koordynuje spotkanie ww. „Zespołu”  oraz udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Pedagog prowadzi ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (załącznik nr 4).
 7. Dyrektor, w formie pisemnej informuje rodzica o formach pomocy, wymiarze godzin, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • inne np.: zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 1. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.
 2. Nauczyciel oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.
 3. Nauczyciele, specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z danego oddziału,  jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz jakość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.

 1. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI, KTÓRE POSIADAJĄ OPINIĘ OPRACOWANĄ PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ LUB SPECJALISTYCZNĄ w tym opinię dotyczącą zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania rocznego.

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez dziecko opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po złożeniu wniosku (załącznik nr 1).

 1. Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Przedszkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2)

 1. Nauczyciel koordynuje udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4.. Pedagog prowadzi ewidencję wszystkich dzieci, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (załącznik nr 4).

 1. Dyrektor, w formie pisemnej informuje rodzica o formach pomocy, wymiarze godzin, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich jak:

 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • inne np.: zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 1. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nauczyciel oddziału.

 1. Nauczyciel grupy odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dziecka.

 

 1. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno –  pedagogicznej są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. Nauczyciele, specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom z danego oddziału, jakość zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz jakość zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców.

 

ROZDZIAŁ V

Zadania  nauczycieli przedszkola i specjalistów pracujących w przedszkolu.

Zadania nauczycieli:

1.Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która ma na celu:

 • wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji;
 • analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;
 • określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka;
 • rozpoznanie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci utrudniających im uczestnictwo w życiu przedszkola.
 1. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania.
 2. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.   
 3. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka.
 4. Ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka (przynajmniej dwa razy w roku szkolnym).

 Zadania logopedy pracującego w przedszkolu: 

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dziecka,
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
 4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 5. ocena efektywności udzielonej pomocy i sformułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka (przynajmniej dwa razy w roku szkolnym).

Procedura została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 15.09.2021r.

uchwałą nr 1/2023/2024- jako załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2023/2024.

                                       Joanna Karkowska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Krasnoludki

                                         w Jędrzychowicach

Link do pobrania wniosku do PPP:

https://poradnia.zgorzelec.pl/upload/2023/11/WNIOSEK-KORZYSTANIE-Z-POMOCY-PORADNI.doc

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach

Procedury bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) − Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604).

Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 1. Cel procedury

Zapewnienie dzieciom zdrowych i bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu oraz ogrodzie przedszkolnym.

 1. Zakres procedury

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców w stosunku do chorych dzieci, sposoby postępowania w razie wystąpienia w przedszkolu nieszczęśliwego wypadku dziecka.

III. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do przedszkola dziecko o określonej godzinie, pozostawiają pod opieką nauczyciela, odbierają z przedszkola w ustalonym czasie.
 2. Nauczyciele: mają świadomość odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych sobie dzieci; troska o pełne ich bezpieczeństwo to priorytet wszelkich ich działań.
 3. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu i wspierają nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.
 4. Dyrekcja: zapewnia dzieciom i pracownikom poczucie bezpieczeństwa, nadzoruje i kontroluje przestrzeganie procedur.

 1. Wykaz procedur

Procedura nr 1:

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci.

Procedura nr 2:

 Bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu (w budynku i w ogrodzie).

       Procedura nr 3:

      Organizacja wycieczek przedszkolnych.

Procedura nr 4:

Postępowanie w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

Procedura nr 5:

Postępowanie w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku dziecka w placówce.

      Procedura nr 6:

      Edukacja dla bezpieczeństwa

      Procedura nr 7:

     Niebieska karta.

    Procedura nr 8:

    Procedura postępowania w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle      chore.

 

Procedura nr 1:

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 6:00 do 8:00.
 2. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić nauczycielce w grupie dzień wcześniej lub telefonicznie w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.00.
 3. Rodzice lub opiekunowie przyprowadzając dziecko do przedszkola mają obowiązek przekazać je pod opiekę pracownikowi pełniącemu dyżur w szatni bądź nauczycielce.
 4. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego pod przedszkolem lub w szatni, tak, aby „samo weszło do sali”.
 5. Przedszkole nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki na terenie przedszkola, nie przekazane pod opiekę pracownikowi placówki.
 6. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe.
 7. W trosce o zdrowie innych dzieci, w wypadku podejrzeń nauczycielki/ pracownika pełniącego dyżur/pielęgniarki o chorobie dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka lub inne ) ma on obowiązek poinformować o swoich podejrzeniach rodzica/opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru dziecka.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni odbierają dzieci do godziny 17:00.
 9. Dzieci są odbierane z przedszkola przez swoich rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. Fakt odbierania dziecka z przedszkola, szczególnie gdy odbywa się to z ogrodu przedszkolnego, rodzice mają obowiązek zaakcentować, tak aby nauczyciel odpowiedzialny za dziecko wiedział, że zostało ono odebrane.
 11. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 12. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki okazać go.
 13. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisując upoważnienie dla innej osoby biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie powrotu do domu z upoważnioną osobą.
 14. Upoważnienie ważne jest na jeden rok szkolny.
 15. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez pisemnego upoważnienia dziecko nie może być wydane.
 16. W razie jednorazowej sytuacji zmuszającej rodziców do odebrania dziecka przez inną osobę niż wskazana w upoważnieniu, rodzic powinien zgłosić ten fakt rano nauczycielce w grupie wraz z pisemnym upoważnieniem dla tej osoby do odbioru w danym dniu.
 17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość i na żądanie nauczycielki okazać go.
 18. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np.: pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
 19. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 20. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
 21. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny (do 17:30). Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 22. Do czasu odebrania dziecka przez rodziców, inną upoważnioną osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani pozostawić dziecka pod opieką innej nieupoważnionej osoby.
 23. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt. 18, gdy dziecko zostanie odebrane mimo sprzeciwu nauczyciela, nauczyciel składa zawiadomienie na policję.
 24. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

Procedura nr 2:

Bezpieczny pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobyt dzieci w budynku przedszkola.

 1. Dzieci przyprowadzane są do placówki przez rodzica /opiekuna prawnego bądź wyznaczoną przez nich osobę.
 2. Po rozebraniu dziecka opiekunowie przekazują dziecko wyznaczonemu pracownikowi (pani woźnej, pomocy nauczyciela) lub wprowadzają je do wyznaczonej sali i oddają bezpośrednio nauczycielowi.
 3. Dzieci są objęte w przedszkolu ciągłym dozorem oraz opieką nauczycieli i personelu obsługowego.
 4. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych lub upoważnione osoby.
 5. Za moment odebrania uważa się chwilę pierwszego opuszczenia sali przez dziecko wraz z rodzicem, opiekunem prawnym lub upoważnioną osobą.
 6. Drzwi do budynku przedszkola są zamykane. Rodzice sygnalizują potrzebę wejścia do budynku za pomocą video domofonu.
 7. Nauczyciele zobowiązani są kontrolować za pomocą video domofonu, kto wchodzi do budynku przedszkolnego.
 8. Rodzice zobowiązani są do kontrolowania, czy nikt obcy nie wchodzi do budynku razem z nimi oraz sprawdzenia, czy po ich wejściu/wyjściu drzwi są zamknięte.
 9. Personel przedszkola zobowiązany jest zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola.
 10. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola (budynku).
 11. Dzieci przebywające w budynku/w salach zabaw pozostają pod stałą opieką nauczyciela. Nauczycielowi nie wolno ani na chwilę pozostawić grupy bez opieki. Gdy nauczyciel musi wyjść, np.: do toalety grupą powinna zająć się inna osoba z personelu (np.: woźna, pomoc nauczyciela, inny nauczyciel, itp.). Nauczyciel ogranicza swoją nieobecność do minimum, przewidując jej ewentualne skutki.
 12. Zabawy i zajęcia odbywają się w salach, w bezpiecznych warunkach. Za stan zabawek i sprzętu w salach odpowiada dyrektor. Nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania przełożonego o wszelkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.
 13. Dzieci korzystają z łazienki przy sali wg wprowadzonych przez nauczycieli zasad np. zgłaszanie wyjścia do łazienki.
 14. Dzieci korzystające z zajęć dodatkowych są podczas tych zajęć pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za te zajęcia. Nauczyciel zajęć dodatkowych odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas tych zajęć oraz za przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci po zajęciach.
 15. Dziecko może samodzielnie wyjść do szatni lub do innej sali za wyłączną zgodą i pod kontrolą nauczyciela lub wskazanego pracownika przedszkola.
 16. Dzieci poruszają się po budynku tylko i wyłącznie pod opieką nauczyciela lub wskazanego pracownika przedszkola.
 17. Ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne i bezpieczne. Ubiór dziecka nie powinien zawierać ostrych metalowych dodatków zagrażających zdrowiu dziecka.
 18. Ze względu na prowadzone w przedszkolu zajęcia ruchowe i bezpieczeństwo dzieci wskazane jest, by nie zakładać dzieciom do przedszkola biżuterii, a szczególnie kolczyków, łańcuszków itp., a jeśli taką posiadają w czasie pobytu w przedszkolu odpowiedzialność za to ponosi rodzic.
 19. Podczas przebywania w szatni dzieci ubierają się i rozbierają się pod opieką nauczyciela, pomocy nauczyciela i woźnej oddziałowej.
 20. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia należy zapewnić temperaturę co najmniej 18 stopni.
 21. Obowiązkowe wietrzenie sal odbywa się pod nieobecność dzieci. W okresie grzewczym może być otwarte jedno okno, po jednej stronie sali, tak aby nie powodowało przeciągów.
 22. W szatni obowiązuje zakaz biegania, wspinania się na szafki, przepychania się i innych niebezpiecznych zabaw.
 23. Rodzice oraz inne osoby wchodzące i wychodzące starannie zamykają drzwi wejściowe i furtki.

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym

 1. Codziennie rano wyznaczony pracownik ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci oraz czy na terenie ogrodu nie znajdują się niebezpieczne przedmioty.
 2. Wyjścia do ogrodu powinny być organizowane przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową, o ile pozwalają na to warunki pogodowe. Czas zabaw ustala się indywidualnie, stosownie do warunków atmosferycznych.
 3. Nie uwzględnia się indywidualnych próśb rodziców o pozostawienie dziecka w budynku ze względu na stan zdrowia.
 4. Rodzice zobowiązani są do dostosowania ubioru dziecka do warunków pogodowych.
 5. W okresie zimowym przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w ogrodzie przy temperaturze niższej niż -10 °C, podczas zawiei, gołoledzi oraz innych niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
 6. W okresie letnim przyjmuje się, że dzieci nie mogą przebywać w pełnym słońcu przy temperaturze powyżej 30 °C (mierzone w cieniu). Należy unikać wychodzenia na dwór w godzinach największego nasłonecznienia oraz zapewnić dzieciom stały dostęp do napojów. W przypadku wyjść w okresie letnik rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku nakrycia głowy.
 7. Dzieci nie wychodzą na zewnątrz przy niekorzystnych wskazaniach jakości powietrza – graniczną jest tu jakość UMIARKOWANA.
 8. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym odpowiada nauczyciel.
 9. Nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane, czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby (szaliki, czapki, rękawiczki), czy zmieniły obuwie.
 10. Nauczyciel jest zobowiązany do minimum dwukrotnego przeliczenia dzieci przebywających pod jego opieką: przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do budynku.
 11. Nauczyciel każdorazowo przed wyjściem informuje dzieci na którym terenie będą się bawić, precyzyjne określa jego granice oraz zobowiązuje dzieci do nieoddalania się.
 12. Podczas zabaw na placu przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczycieli.
 13. Grupy trzylatków wychodzą na podwórko przedszkolne zawsze z pomocą nauczyciela, w razie nieobecności pomocy nauczyciela z woźną.
 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z toalety przez dzieci przebywające w ogrodzie: − starsze dzieci udają się do niej wyłącznie za zgodą nauczyciela, −młodsze są prowadzone przez pomoc nauczyciela bądź woźną.
 15. Przed opuszczeniem terenu ogrodu nauczyciel przelicza dzieci.
 16. Udając się do budynku nauczyciel, pomoc nauczyciela i woźna obserwują i monitorują zachowanie dzieci.
 17. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych.
 18. Jeżeli dziecko oddali się z terenu przedszkola, nauczyciel wraca z pozostałymi dziećmi do sali, prosi o pomoc w szukaniu dziecka inne osoby pracujące w przedszkolu: pomoc, woźne, administrację lub innych nauczycieli, którzy nie sprawują ( już albo jeszcze ) opieki nad grupą.
 19. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.
 20. Podczas wyjść dzieci, np. na spacer w okolicy przedszkola: − nauczyciel ustala z dziećmi przed wyjściem trasę wycieczki i zasady zachowania, − podczas wyjścia opiekę nad dziećmi w grupie sprawuje jeden opiekun dorosły na 15 dzieci, − nauczyciele/ opiekun znajdują się z przodu i z tyłu grupy, − w razie potrzeby grupa korzysta z kamizelek odblaskowych, − dzieci poruszają się w parach.
 21. Organizację wyjść i wycieczek w sposób szczegółowy określają Procedury organizowania wyjść i wycieczek Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach obowiązujące w przedszkolu.

Procedura nr 3:

Organizacja wycieczek przedszkolnych.

W przedszkolu jest opracowany regulamin organizacji wycieczek przedszkolnych z uwzględnieniem karty wycieczki.

Procedura nr 4:

Postępowanie w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

 1. Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
 2. W stanach infekcji, chorób zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 3. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielowi lub dyrektorowi wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka.
 4. Przy odbiorze dziecka z przedszkola nauczycielka podaje rodzicom informację o niepokojącym samopoczuciu lub zauważonych zmianach w zachowaniu dziecka w czasie pobytu w przedszkolu.
 5. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczycielka ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica o stanie zdrowia dziecka.
 6. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 7. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia/zaświadczenia lekarskiego z wykazem produktów i potraw uczulających, co jest warunkiem zastosowania u dziecka zaleconej diety.
 8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków.
 9. Dopuszcza się podawanie w sytuacjach nagłych u dzieci przewlekle chorych leków ratujących życie (insulina, adrenalina). Zasady postępowania z dzieckiem przewlekle chorym regulują odrębne procedury.
 10. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela wszawicy u dziecka, powiadamia on o tym rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i podjęcia leczenia.
 11. Przedszkole niezwłocznie powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków wszawicy wśród dzieci.
 12. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach.

Procedura nr 5:

Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w przedszkolu.

 1. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku dziecka:

− niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej;

− w czasie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu prosi o nadzór nad swoimi wychowankami pomoc nauczyciela/woźną/nauczyciela z najbliższej sali;

 − powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku; − sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.

 1. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania: − niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, w razie konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną;

− w czasie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu prosi o nadzór nad swoimi wychowankami  pomoc nauczyciela/woźną/ nauczyciela z najbliższej sali;

− powiadamia dyrektora placówki, rodziców/prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP o nieszczęśliwym wypadku.

 1. W razie wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

− niezwłocznie zapewnia poszkodowanym opiekę i w miarę możliwości udziela dzieciom doraźnej pomocy przed medycznej, w razie konieczności sprowadza fachową pomoc medyczną;

− w czasie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym prosi o nadzór nad swoimi wychowankami pomoc nauczyciela/woźną/nauczyciela z najbliższej sali;

− niezwłocznie powiadamia o wypadku rodziców/prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, policję, organ prowadzący, prokuratora i kuratora oświaty;

− zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych;

− zatwierdza protokół podpisany przez zespół powypadkowy, który doręcza niezwłocznie rodzicom i poucza ich o sposobie i trybie odwołania.

 1. Powiadomiony o wypadku inspektor BHP powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności, przyczyny wypadku i sporządza protokół powypadkowy który podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor przedszkola.
 2. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy przedszkola przeszkoleni w zakresie bhp i pomocy przedmedycznej.
 3. Protokół powypadkowy:

− doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają to podpisem w protokole,

− organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty (protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek),

− jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu,

− w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),

− zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu.

 1. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia należy zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 2. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 3. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 4. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków.

Procedura nr 6:

Edukacja dla bezpieczeństwa.

 1. Nauczyciele prowadzą edukację dla bezpieczeństwa poprzez realizację tematów kompleksowych, bajkoterapię oraz w innych planowych i okolicznościowych sytuacjach edukacyjnych.
 2. Zdrowie fizyczne – nauczyciele dążą do poznania, akceptacji i przestrzegania przez dzieci zasad:

 1) korzystania ze sprzętu sportowego oraz przyborów, narzędzi i sztućców;

2) korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw;

3) w zakresie konieczności powiadomienia nauczyciela o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie; 4) poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych;

5) zachowania się w miejscach publicznych, np. w parku, na ulicy;

 6) w zakresie zakazu zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi;

7) w zakresie zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia;

 8) w zakresie zakazu zabawy na jezdni;

9) w zakresie zakazu samowolnego oddalania się;

10) w zakresie zakazu bawienia się nieznanymi lub znalezionymi przedmiotami;

 11) w zakresie zakazu bawienia się na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych;

12) w zakresie zakazu kąpania się bez nadzoru dorosłych;

 13) w zakresie zakazu zbliżania się do maszyn i urządzeń, np. rolniczych, budowlanych;

14) zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt i roślin;

15) zachowanie ostrożności wobec nieznajomych;

16) zachowania się w sytuacjach trudnych, np. zgubienie się w tłumie.

Procedura nr 7:

Niebieska karta.

 1. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 3. Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nakładająca obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” także na przedstawicieli oświaty.

 1. a) Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy rodzinie.
 2. b) Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularzy „Niebieska Karta” — „A” i „B”.
 3. c) Formularz „A” w terminie 7 dni jest przekazywany do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, kopia pozostaje w przedszkolu.
 4. d) W ramach procedury, w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel przedszkola. Przedstawicielem przedszkola jest pedagog.
 5. e) Formularz „B” jest przekazywany członkowi rodziny osoby objętej przemocą, jeśli nie jest ona podejrzana o sprawstwo przemocy. Formularz „B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.
 6. f) W sytuacji krzywdzenia dziecka zdarzyć się może, że to oboje rodzice stosują wobec niego przemoc, a osoba małoletnia nie będzie miała innej najbliższej rodziny, której będzie można formularz „B” przekazać. Dziecko może nie mieć pełnoletniego rodzeństwa, a dziadkowie mogą nie żyć, bądź mieszkać bardzo daleko. W takiej sytuacji należy powiadomić sąd rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a formularz „B” pozostanie u rozpoczynającego procedurę do czasu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka.
 7. g) Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
 8. h) Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko, to czynności w ramach procedury “Niebieskiej Karty” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to rodzice, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 kk), czyli np. dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa (w miarę możliwości również w obecności psychologa).

 Dyrektor przedszkola udziela osobie pokrzywdzonej (lub podejrzanej o krzywdzenie) kompleksowych informacji o:

1) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

2) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;  

3) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

4) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

 5) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

6) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 1. Dalsze czynności są prowadzone i dokumentowane przez zespół interdyscyplinarny.

Procedura nr 8:

Procedura postępowania w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191),
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
  i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69ze zm.),
 • Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r.
 • Statut przedszkola.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności:

 1. Rodzic (opiekun prawny)
 • Zobowiązany jest dostarczyć wychowawcom grupy wszelkie informacje (zaświadczenie lekarskie) dotyczące choroby przewlekłej, która dotyczy jego dziecka: alergii, astmy, cukrzycy, padaczki, chorób nerek, układu krążenia, nowotworów itp. chorób.
 • Zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy w organizowaniu warunków edukacyjnych, w szczególności powinien służyć radą i pomocą opierając się na własnym doświadczeniu związanym z chorobą dziecka (rodzic omawia z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób podawania leków, jeśli nauczyciel wyraził na to zgodę, sposób pomocy dziecku do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica, sposób zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu).
 • Wyraża zgodę na wezwanie pomocy medycznej (Oświadczenie zał. 3)
 • Przyprowadza do przedszkola dziecko zdrowe, czyste. Zwraca uwagę na czystość włosów dziecka, w celu zapobiegania wszawicy.
 • W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, odbiera je z przedszkola
  w określonym przez procedurę trybie.
 • Dostarcza stosowne upoważnienia dla innych osób, które chcą odebrać dziecko
  z przedszkola.
 • Podaje prawidłowy i aktualny numer telefonu swój oraz innych osób mogących udzielić ważnych i konkretnych informacji o chorobie dziecka
 • Zobowiązany jest być w stałym kontakcie telefonicznym z pracownikami przedszkola, jeśli zaistnieje sytuacja wymagająca pomocy rodzica podczas pobytu dziecka w przedszkolu.
 • Zobowiązany jest do zapewnienia dziecku opieki podczas jego pobytu w przedszkolu w przypadku, kiedy nieobecne są osoby przeszkolone w zakresie radzenia sobie z chorobą lub nie czują się pewnie w tym zakresie.
 • Zobowiązany jest do przekazania niezbędnych informacji o udzieleniu pierwszej pomocy, oraz aktualnych numerów telefonów w formie pisemnej
 • Dostarcza do przedszkola materiały edukacyjne i informacyjne związane z chorobą (np. tabele wymienników węglowodanowych, ulotki informacyjne dotyczące choroby na którą cierpi dziecko itp.)
 1. Nauczyciel
 • Niezwłocznie po otrzymaniu informacji od rodzica dostarcza dyrektorowi dokumentację związaną z chorobą przewlekłą dziecka.
 • Zapoznaje się z dostarczoną przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacją dotyczącą choroby dziecka
 • Dostosowuje swoje oddziaływania wychowawcze oraz dydaktyczne do specjalnych potrzeb i możliwości dziecka.
 • Przeprowadza zajęcia dydaktyczne w grupie oswajające inne dzieci z chorobą kolegi/koleżanki
 • Wspiera dziecko w radzeniu sobie z chorobą, w szczególności dba o przyjazną atmosferę w grupie – tworzoną w duchu akceptacji i tolerancji.
 • Bezwzględnie stosuje konieczne środki ostrożności.
 • Sporządza plan postępowania w nagłych przypadkach, w szczególności uwzględnia numery telefonów instytucji i osób, z którymi należy się skontaktować w nagłych przypadkach.
 • Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o złym samopoczuciu dziecka.
 • Dokumentuje powiadomienie rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka.
 • Przekazuje istotne informacje innym osobom mającym kontakt z dzieckiem
  w przedszkolu. W znanym wszystkim miejscu umieszcza plan postępowania
  w nagłych przypadkach oraz ważne numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych oraz osób i instytucji kompetentnych w zakresie udzielenia konkretnych informacji
 • W sytuacjach nagłych jest zobowiązany do podjęcia działań związanych
  z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pomocy medycznej, a także do zawiadomienia rodziców
  i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 • Prowadzi działania prozdrowotne.

 1. Dyrektor
 • Umożliwia wszystkim osobom pracującym z dzieckiem zdobycie wiedzy na temat określonej choroby.
 • Udziela zgody na opracowanie i wdrożenie procedur specjalistycznej pomocy
  w sytuacji zaostrzenia objawów chorobowych.
 • Uzgadnia z rodzicami treść pisemnego upoważnienia dla nauczyciela (po wyrażeniu przez niego zgody), do wykonania prostych zabiegów medycznych np. podania dziecku leku w sytuacjach tego wymagających.
 • Decyduje o realizacji formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej po zaobserwowaniu szczególnych potrzeb dziecka.
 • Egzekwuje od nauczycieli uwzględnianie w swojej codziennej praktyce treści
  z zakresu edukacji zdrowotnej, służących kształtowaniu prozdrowotnych zachowań dzieci (aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, dbałość o higienę, zachowanie bezpieczeństwa, poddawanie się okresowym badaniom stanu zdrowia, umiejętne radzenie sobie ze stresem itp.).
 • Monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, w tym czystości i ochrony zdrowia dzieci.

Opis procedury

 1. W przedszkolu nie podajemy żadnych leków.
 2. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach za zgodą nauczycieli i personelu przedszkola, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 3. W przypadku cukrzycy, jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku insuliny, należy zobowiązać rodzica do stałego kontaktu telefonicznego przed każdorazowym podaniem insuliny.
 4. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie
  z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
 5. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy:
 • Zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do wydania zgody na piśmie oraz przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka
  i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania.
 • Wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków wziewnych dziecku choremu na astmę.
 • Zgromadzić i przedłożyć dyrektorowi dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych.
 • Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników (nauczyciel, pielęgniarka), za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga nadzoruje ww. czynność; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod sporządzonym rejestrem
 • Leki przekazane przez rodzica do przedszkola są przechowywane w szafie zamykanej na klucz, u pielęgniarki przedszkolnej.

Załączniki do procedury

 1. Upoważnienie rodziców do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.
 2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.
 3. Rejestr leków.

Joanna Karkowska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Krasnoludki

w Jędrzychowicach

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA MAŁOLETNICH PRZED PRZEMOCĄ

W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU KRASNOLUDKI W JĘDRZYCHOWICACH

 

Podstawa prawna:

 1. 2023 poz. 1606 USTAWA z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483)– zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.
 3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przezZgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. z dnia 23 grudnia 1991
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz.U. 2023 poz. 1870).
 5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)
 6. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.) – zapisy regulujące relację pomiędzy rodzicami a dzieckiem oraz rodzicami i placówką oświatową, a także władzę rodzicielską, kontakty rodzica z dzieckiem i reprezentację dziecka
 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – akty prawne regulujące m.in. interwencję w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka.
 8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.2023.0.984 tj.)
 9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2020 poz. 1309).
 10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2023.0.900 t.j.)
 11. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.  (Dz.U. z 2022 r., poz. 1700).
 12. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162,
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 Postanowienia ogólne

Standardy ochrony małoletnich są narzędziem służącym eliminowaniu ryzyka popełniania nadużyć wobec małoletnich, a jego przestrzeganie pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia nadużyć w relacjach z dziećmi.

Opieka nad dziećmi to troska o ich godność, dobro fizyczne oraz psychiczne. Wszyscy członkowie personelu biorą na siebie tę odpowiedzialność, zwłaszcza, że okoliczności krzywdzenia małoletnich może być wiele. Małoletni mogą zostać wykorzystani w domu, w instytucji, w swoim środowisku, przez znajomego, rzadziej przez osobę nieznaną. Mogą zostać wykorzystani przez jednego lub kilku dorosłych, albo też przez innego małoletniego lub kilku małoletnich. Ktoś może wykorzystać małoletniego wyrządzając mu krzywdę i ktoś może być winnym zaniedbania, nie interweniując w celu przeciwdziałaniu krzywdzie.

Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim powierzonym w Publicznym Przedszkolu Krasnoludki w Jędrzychowicach oraz współpracującymi z nim instytucjom.
 2. Udzielenie rodzicom lub prawnym opiekunom małoletnich moralnej pewności co do stosowania w przedszkolnej praktyce pedagogicznej najwyższych standardów dobra i bezpieczeństwa wychowanków: słuchania dzieci, szacunku wobec nich jako osób, doceniania ich wysiłków i osiągnięć, angażowania ich w procesy decyzyjne, zachęcania do podejmowania działań oraz pozytywnego motywowania ich do tego.

Cały personel placówki, zna treść dokumentu Standardy ochrony dzieci oraz stosują je w praktyce. Pracownicy realizują wyżej wymienione cele zgodnie ze swoimi kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi placówki.

 

Rozdział I

Słownik terminów

 1. DANE OSOBOWE – informacje dotyczące wychowanka przedszkola umożliwiające jego identyfikację.
 2. DYREKTOR – rozumie się przez to: przełożonego (Dyrektora przedszkola), czyli osobę kierującą placówką i zatrudnioną tam grupą ludzi.
 3. DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH – dzieci, które potrzebują rozpoznania i zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających z następujących czynników: szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, choroby przewlekłej, specyficznych trudności w uczeniu się, zaburzeń komunikacji językowej, niepowodzeń edukacyjnych, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań środowiskowych, które są związaną z sytuacją bytową dziecka, oraz trudności adaptacyjnych, które wynikają z różnic kulturowych lub ze zmiany środowiska edukacyjnego.
 4. INSTYTUCJA – każda firma/ organizacja/ instytucja itp. współpracująca z przedszkolem.
 5. MAŁOLETNI/ DZIECKO – wychowanek Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach.
 6. NAUCZYCIEL/ WYCHOWAWCA – członek personelu, którego zadaniem jest prowadzenie zajęć o charakterze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym na podstawie stosunku pracy.
 7. OPIEKUN DZIECKA – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, albo inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).
 8. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA POLITYKĘ OCHRONY DZIECI – pracownik wyznaczony przez dyrektora, który sprawuje nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci w placówce.
 9. PERSONEL – wszystkie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, a także osoby podejmujące obowiązki na zasadach wolontariatu, trenerzy, animatorzy, praktykanci, stażyści.
 10. PRACOWNIK – osoba pełnoletnia, zatrudniona na umowę o pracę.
 11. WYKORZYSTANIE (zamiennie: przemoc, molestowanie, nadużycie, prześladowanie) – to forma krzywdzenia polegająca na wywieraniu wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby, nawet przy zaistnieniu przyzwolenia z jej strony. Wyróżnia się wykorzystanie (przemoc) fizyczne, psychiczne, seksualne, cyberprzemoc i zaniedbanie:
 12. wykorzystanie fizyczne/ przemoc fizyczna – to każda forma niewłaściwego, nieprzypadkowego naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego, zarówno zamierzonego, jak i wynikającego z zaniedbania opieki nad małoletnim (jak np. potrząsanie dzieckiem w formie kary, bicie, rzucanie, oszałamianie różnymi środkami, powodowanie oparzeń, topienie, duszenie lub inne używanie siły fizycznej). Do krzywdy fizycznej może dojść także wtedy, gdy rodzic lub opiekun prawny zatai objawy choroby nieletniego lub świadomie przyczyni się do niej.
 13. Wykorzystywanie psychiczne/ przemoc psychiczna polega na uporczywym niewłaściwym traktowaniu emocjonalnym małoletniego, powodującym poważne i trwałe defekty w jego rozwoju emocjonalnym. W psychice małoletniego może się kodować przekaz, iż nie ma on żadnej wartości lub poczucie, że nie jest kochany ani akceptowany, albo że ma wartość jedynie wtedy, gdy odpowiada zadowalająco na potrzeby innych. Wykorzystanie lub przemoc psychiczna może polegać na stawianiu wymagań nieodpowiednich do wieku i rozwoju małoletniego. Mogą to być relacje, które przekraczają jego zdolności rozwojowe, czy też nadopiekuńczość lub ograniczenie możliwości odkrywania i uczenia się. Wykorzystanie emocjonalne przejawia się także poprzez zamknięcie nieletniego na normalne relacje, ma też miejsce wtedy, gdy małoletni widzą złe traktowanie innych, co może prowadzić do tego, że będą się czuli zagrożeni. Do tej kategorii należy również demoralizowanie małoletnich.
 14. O wykorzystywaniu seksualnym/ przemocy seksualnej mówimy w sytuacji, gdy dziecko świadomie lub nieświadomie zostaje użyte przez inną osobę w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego tejże osoby lub osób trzecich. Rozróżnia się tu wykorzystanie z fizycznym dotykiem i bez dotyku. Wykorzystanie z użyciem kontaktu fizycznego obejmuje penetrację lub akty niepenetrujące (obmacywanie, pieszczoty, pocałunki itd.). Wykorzystanie seksualne małoletniego bez używania dotyku ma miejsce wtedy, gdy małoletni jest fotografowany lub filmowany dla celów pornograficznych, prezentowane są mu treści erotyczne, jest świadkiem ekshibicjonizmu, jest konfrontowany z obscenicznym językiem lub nieprzyzwoitymi obrazami albo zachęcany, by zachowywał się w sposób seksualnie niewłaściwy.
 15. Cyberprzemoc to wszelka przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych – komunikatorów, chatów, stron internetowych, blogów, SMS-ów, MMS-ów.
 16. Zaniedbanie – pozbawienie małoletniego określonego dobra, powodujące znaczącą szkodę lub osłabienie jego rozwoju. W tej kategorii mieści się m. in. pozbawienie żywności, ubrania, ciepła, środków higieny, stymulacji intelektualnej, opieki, poczucia bezpieczeństwa, przyjaznych uczuć, opieki medycznej. Równie poważnym aktem zaniedbania jest niechronienie nieletniego przed szkodami fizycznymi i psychicznymi, przed niebezpieczeństwami, niezapewnienie mu odpowiedniej pomocy, w tym powierzenie go ludziom, którzy nie zapewniają mu odpowiedniej opieki medycznej i leczenia. Zaniedbywanie staje się widoczne dopiero w perspektywie dłuższego okresu czasu. Symptomami, które mogą świadczyć o zaniedbywaniu dziecka są m. in. niepokojąco mały wzrost lub masa ciała dziecka, czy też jego notoryczna nieobecność w przedszkolu. Zaniedbanie może wystąpić już w okresie ciąży z powodu używania przez matkę środków uzależniających.
 17. ZESPÓŁ INTERWENCYJNY/ INTERDYSCYPLINARNY – zespół pracowników powołany przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka.
 18. ZGODA RODZICA/ PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA – zgoda rodziców/ prawnych opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami/ opiekunami otrzymują informacje o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno – opiekuńczy.

Rozdział II

Uszczegółowienie działań pracowników przedszkola w oparciu o Standardy

W kontaktach z wychowankami:

 1. Pracownicy placówki zobowiązani są do odnoszenia się z szacunkiem do dziecka, wydając dziecku polecenia rzeczowo, jasno i konkretnie.
 2. Pracownicy zobowiązani są do spokojnego tłumaczenia dziecku oraz rozmowy
  z pozycji dziecka (kontakt wzrokowy).
 3. Personel placówki pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice/opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania.
 4. Pracownicy przedszkola traktują każde dziecko indywidualnie, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagają jego możliwości.
 5. Poprzez działania pedagogiczne i własną postawę, wspomagają dziecko w procesie integralnego rozwoju oraz czynią je współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu.
 6. Stosunek pracowników do dziecka cechuje: życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość,
  a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.
 7. Pracowników obowiązuje obiektywizm, bezinteresowność i sprawiedliwość
  w traktowaniu każdego dziecka bez względu na okoliczności.

Samoobsługa, higiena, posiłki:

 1. Pracownik w razie potrzeby pomaga dzieciom podczas posiłków, ubierania
  i rozbierania się dziecka.
 2. Pracownik uczestniczy w posiłkach, nadzoruje ich przebieg, zachęca dzieci do ich spożywania, namawia do samodzielności, w razie potrzeby pomaga dziecku.
 3. Niedopuszczalne jest zmuszanie dziecka do jedzenia.
 4. Pracownik nadzoruje czynności higieniczne, zachęca dzieci do samodzielnego ich wykonywania, a w razie potrzeby pomaga np. przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, czyszczeniu nosa lub innych czynnościach higienicznych.

Rozdział III

Określenia sposobu postępowania w przypadku podejrzenia lub zaistnienia sytuacji krzywdzenia dziecka

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka przez pracowników przedszkola wychowawca, psycholog lub dyrektor podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informację na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy (załącznik nr 1 do niniejszych Standardów) lub podejmują działania zgodnie z poniższymi schematami.
 3. Pracownicy przedszkola monitorują sytuację i dobrostan dzieci poprzez rozmowy i współpracę z instytucjami, które udzielają pomocy dziecku.

 

 Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osoby trzecie

 1. Podejrzenie przemocy z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystaniem seksualnym lub zagrożeniem życia.
 2. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od podejrzanej osoby.
 3. Poinformuj dyrektora placówki o zaistniałym zdarzeniu.
 4. W porozumieniu z dyrektorem zawiadom policję – nr tel. 112 lub 997.
 5. Podaj wszystkie istotne informacje, w tym dane osobowe dziecka, podejrzanej osoby oraz szczegóły zdarzenia.
 6. Jednorazowa przemoc fizyczna lub psychiczna.
 7. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby krzywdzącej.
 8. Zakończ współpracę lub rozwiąż umowę z osobą krzywdzącą dziecko.
 9. W porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem placówki w przypadku przemocy – zawiadom policję lub prokuraturę na piśmie.
 10. Inne przestępstwa lub niepokojące zachowania.
 11. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby podejrzanej.
 12. W porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem placówki poinformuj policję lub prokuraturę na piśmie o możliwości popełnienia przestępstwa.
 13. Opisz szczegóły zdarzenia i podaj wszelkie dostępne informacje.

 1. Zachowanie pracownika po interwencji.
 2. Zareaguj zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 3. Współpracuj z organami ścigania i innymi zaangażowanymi instytucjami.

Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez osobę nieletnią (przemoc rówieśnicza)

 1. Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystaniem seksualnym lub zagrożeniem życia.
 2. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby krzywdzącej.
 3. Zespół interwencyjny przeprowadza osobno rozmowę  z rodzicami dziecka krzywdzącego i krzywdzonego.
 4. Zespół interwencyjny sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy-przedstawia dyrektorowi.
 5. Zespół interwencyjny opracowuje plan pomocy dziecku pokrzywdzonemu i plan pracy z dzieckiem krzywdzącym (zespół współpracuje w obu przypadkach z rodzicami dzieci).
 6. Inna przemoc fizyczna, psychiczna lub niepokojące zachowania.
 7. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od osoby krzywdzącej.
 8. Zespół interwencyjny przeprowadza osobno rozmowę z rodzicami dziecka krzywdzącego i krzywdzonego.
 9. Wychowawca grupy zgłasza konieczność wdrożenia działań naprawczych pedagogowi/psychologowi.
 10. W przypadku powtarzającej się przemocy i braku współpracy z rodzicami dziecka krzywdzącego, w porozumieniu z dyrektorem /wicedyrektorem powiadom sąd rodzinny.

Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna

 1. Przemoc z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystaniem seksualnym lub zagrożeniem życia.
 2. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka i odseparuj je od podejrzanego rodzica/opiekuna.
 3. W porozumieniu z dyrektorem /wicedyrektorem placówki zawiadom policję – nr 112 lub 997.
 4. Podaj wszystkie istotne informacje, w tym dane osobowe dziecka, podejrzanej osoby.
 5. Zaniedbanie lub niewydolność wychowawcza.
 6. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka.
 7. Porozmawiaj z rodzicem/opiekunem.
 8. Powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego i/ lub materialnego.
 9. W przypadku braku współpracy w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem  placówki  zawiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej lub właściwy sąd rodzinny.
 10. Inne przestępstwa lub niepokojące zachowania.
 11. Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka.
 12. Porozmawiaj z rodzicem/opiekunem podejrzanym o krzywdzenie.
 13. Powiadom o możliwości wsparcia psychologicznego.
 14. W przypadku braku współpracy w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem placówki zawiadom właściwy ośrodek pomocy społecznej lub właściwy sąd rodzinny.
 15. Złóż na piśmie zawiadomienia do policji lub prokuratury w porozumieniu z dyrektorem/wicedyrektorem placówki.
 16. Zachowanie pracownika po interwencji.
 17. Reaguj zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 18. Współpracuj z organami ścigania, ośrodkami pomocy społecznej i innymi zaangażowanymi instytucjami.
 19. Złóż wniosek do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny w porozumieniu z zespołem interwencyjnym (zał.3).

 

Rozdział IV

Procedury interwencji w przypadku naruszenia Standardów ochrony małoletnich

 

 1. W przypadku uzyskania informacji lub zauważenia przez pracownika przedszkola, że dziecko jest w przedszkolu krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania pozyskanej informacji dyrektorowi.
 2. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez wychowawcę, psychologa i dyrektora. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:
  1. przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,
  2. przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,
  3. psycholog/ wychowawca lub dyrektor zaprasza opiekunów dziecka, którego krzywdzenie domniemywa i informuje ich o podejrzeniu.
 3. Psycholog/ wychowawca sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami i rodzicami oraz stwarza plan pomocy dziecku (według ustalonego wzoru – załącznik nr 2 do Standardów).
 4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
  1. działań, jakie przedszkole podejmuje w celu zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
  2. wsparcia, jakie przedszkole zaoferuje dziecku,
  3. skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
 5. Rodziców/ opiekunów dziecka informuje się w formie pisemnej.

 1. W przypadkach wymagających interwencji (np. stwierdzenia krzywdzenia dziecka przez członków rodziny lub w przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka) zespół interwencyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, wicedyrektor sporządza plan pomocy dziecku, na podstawie wiedzy posiadanej przez członków zespołu. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Rodziców/ opiekunów dziecka informuje się w formie pisemnej.
 3. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka (np. wobec pracownika przedszkola), powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interdyscyplinarny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół i, jeśli jest taka możliwość, zabezpiecza nagrania monitoringu.
 4. Dyrektor przeprowadza rozmowę z pracownikiem, informując go o posiadanej relacji ze zdarzenia i, w przypadku ewidentnej winy pracownika, o obowiązku złożenia zawiadomienia policji lub do prokuratury. Pracownika informuje się w formie pisemnej.
 5. Dyrektor placówki składa zawiadomienie na policję lub do prokuratury.
 6. W przypadku podejrzenia krzywdzenia w domu rodzinnym dziecka, informuje się opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia naruszenia Standardów ochrony małoletnich do odpowiedniej instytucji (MOPS, prokuratura, policja lub sąd rodzinno – opiekuńczy).
 7. Dyrektor/ pracownik przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa (do prokuratury, policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny – załącznik nr 3 do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich lub przesyła formularz „Niebieska Karta”).
 8. Składający zawiadomienie ma obowiązek zrobić kopie sporządzonej i przekazywanej instytucjom dokumentacji.
 9. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.
 10. Opiekunów prawnych dziecka informuje się na piśmie o podjętych działaniach związanych ze zgłoszeniem do odpowiednich instytucji zaistniałej sytuacji.
 11. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Standardów. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.
 12. Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka, lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział V

Sposób ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.
 2. Pracownik przedszkola ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik przedszkola jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach pracy w zespole interwencyjnym.
 5. Pracownik przedszkola może wykorzystać informacje o dziecku, w celach szkoleniowych lub edukacyjnych, wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

Zasady ochrony wizerunku dziecka:

 1. Przedszkole, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
 2. Pracownik przedszkola nie udostępnia informacji o dziecku i jego sytuacji rodzinnej osobom postronnym (np. przedstawicielom mediów).
 3. Pracownik przedszkola nie umożliwia osobom postronnym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekunów dziecka.
 4. Pracownik przedszkola nie wypowiada się w kontakcie z osobami postronnymi
  o sprawie dziecka lub jego opiekuna.
 5. Pracownik przedszkola, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może wypowiedzieć się w kontakcie z osobami postronnymi (np. przedstawicielami mediów) o sprawie dziecka lub jego opiekuna – po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.
 6. Upublicznienie przez pracownika przedszkola wizerunku dziecka, utrwalonego
  w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio – wideo) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.
 7. Utrwalenie wizerunku dziecka dokonuje się tylko przy użyciu urządzeń stanowiących własność placówki. Nie wykorzystuje się do tego prywatnych aparatów (telefonów komórkowych)..

Rozdział VI

Określenie sposobu bezpiecznego dostępu do Internetu

 1. Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności zobowiązane jest zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
 2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.
 3. Pracownik pedagogiczny przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Czuwa także nad czyhającymi zagrożeniami podczas korzystania z Internetu przez dzieci.

Rozdział VII

Określenie zasad bezpiecznej relacji dziecko – pracownik

Kontakt fizyczny w relacji dziecko – pracownik przedszkola:

 1. Przedszkole zapewnia bezpieczne warunki przebywania, w tym ochronę zdrowia dziecka w przedszkolu.
 2. W sytuacji zajęć i zabaw personel przedszkola ma prawo przytulać dziecko, sadzać je na kolanach, trzymać na rękach, bezpośrednio pomagać dziecku w wykonywaniu ćwiczeń sprawnościowych, zadań ruchowych oraz zajęć manualnych – tylko za zgodą dziecka i z jego inicjatywy.
 3. W sytuacji zagrożenia wypadkiem, kontuzją, urazem, itp., personel przedszkola ma prawo: zdecydowanie odsunąć dziecko od źródła zagrożenia, wyprowadzić dziecko lub przenieść je w bezpieczne miejsce, stanowczo odebrać dziecku przedmiot zagrażający jego zdrowiu, o ile okoliczności pozwolą, powinien wyjaśnić dziecku przyczyny swoich działań.
 4. Na wypadek sytuacji ratowania zdrowia i życia dziecka wszyscy pracownicy placówki mają prawo i obowiązek w tych okolicznościach udzielić bezpośredniej pomocy dziecku.
 5. W sytuacji wykonywania czynności pielęgnacyjnych personel przedszkola:
  1. ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności pielęgnacyjne przy dziecku (takie jak mycie i pielęgnacja intymnych okolic ciała dziecka, np. w sytuacji, gdy dziecko się zanieczyści/zmoczy – zmiana bielizny, ubrania), ma też obowiązek systematycznie dbać o czystość rąk i buzi dziecka,
  2. w zależności od stopnia samodzielności dziecka personel przedszkola wyręcza je w działaniach samoobsługowych, pomaga lub tylko kontroluje, a także wspiera wysiłki dziecka, zawsze uprzedza dziecko o potrzebie i konieczności wykonania przy nim danej czynności,  a same czynności pielęgnacyjne wykonuje w sposób delikatny, spokojnie, bez pośpiechu – tak, aby dziecko czuło się w tych sytuacjach bezpiecznie,
  3. za zmoczenie się czy zanieczyszczenie dziecko nigdy nie jest karane, zawstydzane, ośmieszane.
  4. W sytuacjach: rozbierania, przebierania się, ubierania personel placówki

w przypadku dzieci bardziej samodzielnych służy im pomocą za ich zgodą,

 1. dzieciom mniej zaradnym w w/w czynnościach pomaga w większym stopniu lub całkowicie je w nich wyręcza,
 2. wszystkie te czynności wykonuje w sposób delikatny, spokojnie, bez zbędnego pośpiechu, dbając o komfort dziecka.

 

Personel placówki – jego język wobec wychowanków:

 1. Zawsze zwraca się do dziecka po imieniu,
 2. Mówi do dziecka spokojnie, nie podnosi głosu,
 3. Używa języka zrozumiałego dla dziecka, a zarazem poprawnego pod względem reguł językowych,
 4. Nie używa słów i wyrażeń niecenzuralnych,
 5. Nie etykietuje dziecka, nie ośmiesza go i nie upokarza,
 6. Nie używa wobec dziecka przemocy psychicznej, nie grozi dziecku i nie straszy, aby uzyskać posłuszeństwo – uprzedza dziecko o wszystkich swoich wobec niego zamierzeniach,
 7. Nie ocenia postępowania rodziców dziecka w jego obecności,
 8. Nigdy nie pozostawia dziecka bez wyjaśnienia – tłumaczy swoje decyzje,
 9. Nigdy nie pozostaje obojętnym na wyrażoną przez dziecko chęć nawiązania kontaktu, rozmowy,
 10. Zachęca dziecko do mówienia,
 11. Wszystkie dzieci traktuje jednakowo, bez względu na kolor skóry, pochodzenie, środowisko społeczne, tradycje kulturowe i religijne, status materialny, stan zdrowia, wygląd, zachowanie, itp.

Metody wychowawcze stosowane w przedszkolu:

 1. Procesy edukacyjne organizowane w przedszkolu są zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej, na poziomie możliwości psychofizycznych dzieci oraz zgodnie z tempem ich rozwoju.
 2. W przedszkolu stosowana jest metoda oparta na wzajemnym szacunku oraz wspieraniu dziecka w zrozumieniu jego potrzeb i motywów działania, a także rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami wynikającymi z braku zaspokojenia tych potrzeb.
 3. W przedszkolu stosowany jest kodeks grupowy, który ma na celu wzmacnianie pozytywnych zachowań i eliminowanie negatywnych. W każdej grupie, wychowankowie wspólnie z wychowawcą tworzą kontrakt/ kodeks regulujący funkcjonowanie grupy.
 4. Wobec dzieci stosowane są konsekwencje nieodpowiedniego zachowania, a nie kary, z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem jego godności.
 5. W pierwszej kolejności pracownicy zwracają uwagę i podkreślają naturalne konsekwencje działania dziecka np. gdy zepsuło zabawkę czy dokuczyło koledze itp.
 6. Nagrodę może stanowić: pochwała indywidualna, pochwała na tle grupy, nadanie przywileju, pochwała do rodzica itp.
 7. W celu wyeliminowania negatywnych zachowań dziecka, które mogą być niebezpieczne dla niego samego lub innych osób mogą być podejmowane szczególne środki będące konsekwencjami negatywnych zachowań.
 8. Konsekwencją negatywną może być: zmiana aktywności, indywidualne zwrócenie uwagi, rozmowa nt. itp.
 9. Konsekwencje są stosowane z uwzględnieniem praw dziecka i poszanowaniem jego godności.
 10. Przy zastosowaniu zarówno konsekwencji pozytywnej, jak i negatywnej w przedszkolu zachowane są zasady:
  1. dzieci znają kodeks obowiązujące w grupie, wiedzą jakie zachowania są niedozwolone i wiedzą, z jakimi konsekwencjami się one wiążą;
  2. pracownik przedszkola zawsze wyraża sprzeciw wobec zachowania, a nie wobec dziecka, wyraża swoje oczekiwania wobec dalszego postepowania wychowanka, naprawienia skutków negatywnego działania oraz pokazuje dziecku metody i sposoby radzenia sobie w podobnych sytuacjach bez naruszania obowiązujących norm.
 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapoznania rodziców dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.

Kontakt pracowników z uczniami poza godzinami pracy

 1. Kontakt z dzieckiem, co do zasady powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów mieszczących się w zakresie obowiązków pracownika.
 2. Jeśli pracownik musi spotkać się z dzieckiem lub jego rodzicem/opiekunem prawnym poza godzinami pracy placówki, pracownik informuje o tym dyrektora –

rodzic/opiekun prawny ucznia musi wyrazić zgodę na taki kontakt.

 1. Zakazane jest zapraszanie dziecka do miejsca zamieszkania pracownika oraz spotykanie się z nim poza godzinami pracy.
 2. Właściwą formą komunikacji z dzieckiem i rodzicem/opiekunem prawnym poza godzinami pracy są: służbowy e-mail, telefon służbowy, służbowy komunikator, dziennik elektroniczny)
 3. Jeżeli pracownicy utrzymują relacje towarzyskie lub rodzinne z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka to zobowiązani są do zachowania w poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Rozdział VIII

Określenie sposobu sprawdzania pracowników placówki pod kątem niekaralności
za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego

 

 1. Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzenia dzieci.
 2. Rozpoczynając pracę w placówce pracownicy mają obowiązek zapoznania się z obowiązującymi w placówce Standardami Ochrony  Małoletnich.
 3. Wszyscy zatrudnieni są poinformowani o odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, w zakresie ich obowiązku do podejmowania interwencji w sytuacji rozpoznania krzywdzenia wychowanka.
 4. Wszyscy pracownicy zapoznają się z procedurą „Niebieska Karta” i maja prawo do wszczęcia postępowania zgodnie z obowiązująca w placówce procedurą.
 5. Pracownicy placówki mają dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek (załącznik nr 1 do niniejszych Standardów), które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej itp.).
 6. Każdy pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny dostarcza informację, iż nie figuruje w kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
 7. W stosunku do pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych oraz wszystkich osób dopuszczonych do działalnościzwiązanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich lub z opieką nad nimi w przedszkolu, dyrektor pobiera informację z:
 • Krajowego Rejestru Karnego w sprawie czy dany pracownik widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 • W stosunku do pracowników pedagogicznych, z Systemu Informacji Oświatowej czy dany pracownik znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych prowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Rozdział IX

Ewaluacja stosowania Standardów

 1. Dyrektor przedszkola wyznacza pracownika przedszkola, jako osoby odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich w przedszkolu.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów oraz za proponowanie zmian w Standardach.
 3. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich w przedszkolu, przeprowadza wśród pracowników przedszkola, raz na rok, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi załącznik.
 4. W ankiecie pracownicy przedszkola mogą proponować zmiany Standardów oraz wskazywać naruszenia ich w placówce.
 5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Dyrektor, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola, wprowadza do Standardów niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom przedszkola ich nowe brzmienie.

Rozdział X

Przepisy końcowe

 1. Standardy wchodzą w życie na mocy zarządzenia dyrektora przedszkola.
 2. Ze Standardami są zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 3. Rodzice maja możliwość zapoznania się ze Standardami, które są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.

Standardy wprowadzone zarządzeniem dyrektora Publicznego Przedszkola Krasnoludki w Jędrzychowicach nr 15/2023/2024 z dnia 11.04.2024r.

 

Załącznik nr 1 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

 

WAŻNE ADRESY – DO KOGO O POMOC W KRYZYSIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH!

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet: 22 6222517, Warszawa ul. Wilcza 60
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego:w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22
 • Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej:800 112 800 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-7.00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę (połączenie bezpłatne)

 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej:22 828 11 12
 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy:600 070 717
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym:116 123
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu
  Boh. II AWP 8, tel. 75 77 61 505, 75 77 55 587
 • Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie
  Zgorzelec, ul. Powstańców śląskich  1, p. Maria Łyczkowska, przyjmuje w poniedziałki od 9.30 do 14.00 oraz w czwartki od godz. 15.00 do 18.00. Umawianie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgorzelcu,
  75 77 526 08
 • Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Zgorzelec, ul. Traugutta 77b, – czynny od poniedziałku do piątku w godz. pon., śr., czw. od 7.30 od 15.30, wt. od 7.30 do 17.00, Pt. od 7.30 do 14.00.  Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Ośrodka.Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać u pracowników socjalnych MOPS-u.
 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym SUBSYDIUM, Poradnia Uzależnień od Substancji Psychotropowych
  Zgorzelec, ul. Warszawska 37a, tel./ fax : 75 775 87 00
 • Grupa AA –  75 77 52 621), Warszawska 15 (Apostolstwo Trzeźwości),
  ul. Staszica 5
 • Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
  Warszawska 1, tel.: 77 775 6514
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Domańskiego 6, tel. 75 7719209
 • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  Staszica 5, tel. 75 77 526 21
 • Grupa Wsparcia dla Uzależnionych przy parafii św. Józefa
  Ks. Kozaka 2, tel. 75 775 63 73

 

 

Załącznik nr 2 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

WZÓR NOTATKI  SŁUŻBOWEJ DOTYCZĄCEJ  DZIECKA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZEMOCY W RODZINIE

 

Imię i nazwisko dziecka………………………..

Data sporządzenia notatki…………………….

 1. Opis wyglądu dziecka: (np. urazy-jakie?) …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zachowanie dziecka (jakie ?) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Inne informacje istotne w rozpoznawaniu sytuacji dziecka:……………………….………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

 1. Źródło informacji:……………………………………………………………………………………………………..

 1. Podjęte działania interwencyjne:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podpis osoby sporządzającej notatkę

Załącznik nr 3 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

Jędrzychowice, dnia………………………….

 

Do Sądu Rejonowego

w…………………………

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Wnioskodawca: …………………………………………(imię i nazwisko)

ul……………………………………………………………………………………

Uczestnicy postępowania:……………………………………(imię i nazwisko)

ul………………………………………………………………………………………..

Rodzice małoletniej/małoletniego:……………………………………………………………….

WNIOSEK O WGLĄD W SYTUACJĘ DZIECKA

Wnoszę o:

 1. Wgląd w sytuację małoletniej/małoletniego …………………………………………………. i wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych.

Uzasadnienie

Małoletnia/Małoletni…………………………………………………….. ( opis sytuacji zaobserwowanych i wywołujących podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa dziecka) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.

podpisy osoby reprezentującej placówkę

Załącznik nr 4 do Standardów

ochrony małoletnich przed przemocą

KARTA INTERWENCJI

 

 1. Imię i nazwisko dziecka, grupa……………………………………………………………………………………………………….
 2. Przyczyna interwencji

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu przemocy wobec dziecka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Opis działań podjętych przez psychologa, pedagoga specjalnego, nauczyciela.

Data…………………………………….

Działanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Rozmowa z opiekunami dziecka.

Data……………………………………..

Opis rozmowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Forma podjętej interwencji.
 2. a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 3. b) Wniosek o wgląd w sytuacje dziecka.
 4. c) Inny rodzaj interwencji.

Jaki?………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Dane dotyczące interwencji

( nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje) ……………………………………………………………………………

Data interwencji ………………………………………..

 1. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli placówka je uzyskała, działania placówki ,działania rodziców.

Data………………………………………

Działanie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….

podpisy osoby reprezentującej placówkę

…………………………………………………….

podpisy opiekunów prawnych

Załącznik nr 5 do Standardów ochrony małoletnich przed przemocą

 

Ankieta monitorująca poziom realizacji

Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 

 

Czy znasz standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obowiązujące

w przedszkolu, w którym pracujesz?

Czy znasz treść dokumentu „Standardy

Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem”?

Czy potrafisz rozpoznawać symptomy

krzywdzenia dzieci?

Czy wiesz, jak reagować na symptomy

krzywdzenia dzieci?

Czy zdarzyło Ci się zaobserwować naruszenie zasad zawartych w Standardach Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

przez innego pracownika?

Jeśli tak – jakie zasady zostały naruszone?

Czy podjąłeś/-aś jakieś działania?

Jeśli tak, to jakie?

Jeśli nie – dlaczego?

Czy masz jakieś uwagi/poprawki/sugestie

dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem? (odpowiedź opisowa)