Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Krasnoludek
motyle

Koncepcja pracy przedszkola

Podstawy prawne, misja, cele, atuty itd.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Naszą działalność opisuje cytat: „Tak naprawdę to są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć dzieci: pierwszą są korzenie, drugą – skrzydła”.

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 • Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 • Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 • Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 • Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 • Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze i działania artystyczne,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.

Podłoże powstania koncepcji – miejsce i rola, jaką pełni przedszkole – priorytety.

Pierwszym, a zarazem podstawowym środowiskiem naturalnym zapewniającym dziecku prawidłowy rozwój jest rodzina. Rodzice są odpowiedzialni za zaspakajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychologicznych. To oni jako pierwsi kształtują obraz świata i społeczności. Uczą zasad i norm panujących.

Jednak dla dziecka w wieku od 3 do 5 lat, środowisko rodzinne jest niewystarczające, ponieważ jego dynamiczny rozwój wymusza konieczność wyjścia poza bezpieczne granice domu rodzinnego, po to by poznawać dalsze otoczenie.

Najkorzystniejsze warunki w tym zakresie spełnia wyspecjalizowana instytucja jaką jest przedszkole.

To właśnie w przedszkolu, gdzie dziecko uczy się nawiązywać pierwsze kontakty interpersonalne, dostrzegać potrzeby drugiej osoby, funkcjonować w grupie, respektować obowiązujące w niej zasady i reguły, a także przyjmować różne role i współdziałać, następuje proces socjalizacji.

W przedszkolu przekazywane są nie tylko treści wychowawcze i kształtowane postawy moralne, ale również wyposaża się dziecko w odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności oraz pobudza do działania i aktywności uwzględniając jego indywidualne tempo rozwoju.

Jednak, aby przedszkole należycie wypełniało swoją funkcję i realizowało stojące przed nim zadania, a także spełniało oczekiwania dzieci i rodziców, musi podejmować różnorodne działania podnoszące jakość świadczonych przez nie usług.

Od postawy dyrektora i nauczycieli w znacznym stopniu zależą losy wychowanków, nadzieje rodziców oraz komfort psychiczny pracowników przedszkola.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze stwierdzenia należy podkreślić, że model przedszkola środowiskowego, w którym mają ze sobą do czynienia trzy równoprawne podmioty: dziecko, rodzice i nauczyciele, jest tym modelem, który zapewnia jakość i sukces.

Cele pracy dotyczą działania w trzech obszarach :

 • przedszkole jako miejsce dla dzieci,
 • przedszkole jako instytucja,
 • przedszkole jako miejsce pracy.

1. Przedszkole jako miejsce dla dzieci wymaga :

stworzenia z placówki instytucji żywej pod względem pedagogicznym, zaspakajającej indywidualne potrzeby rozwojowe dzieci;
budowania współpracy przedszkola i rodziny na rzecz dobra dziecka i poszanowania jego praw.

2. Przedszkole jako instytucja wymaga:

postrzegania placówki jako całości;
określania kierunków rozwoju, odpowiedniej organizacji i koordynacji pracy;
prawidłowego funkcjonowania placówki jako instytucji.

3. Przedszkole jako miejsce pracy wymaga:

wzmacniania współpracy między pracownikami;
stwarzania klimatu pracy;
ochrony praw pracowników;
modelowania postaw i zachowań poprzez własny przykład.

Działania przedszkola mają również na celu aktywizowanie społeczności lokalnej oraz promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Przedszkole jest zawsze przyjazne i atrakcyjne dla dzieci i ich rodzin. W przedszkolu funkcjonują trzy oddziały dziecięce, liczba dzieci uczęszczających do przedszkola będzie stała z tendencją do wzrostu.

Przedszkole powstało w wyniku realizacji projektu partnerskich gmin po stronie polskiej i niemieckiej. Zatem zacieśniamy więzy współpracy w powstałym przedszkolu po stronie niemieckiej z przedszkolem w Jędrzychowicach.

Oprócz zaplanowanej pracy na terenie przedszkola planujemy również wspólne działania z przedszkolem w Berzdorf.

Oferujemy szereg imprez i uroczystości oraz wycieczek i szkoleń pracowników, typu:

 • warsztaty dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w Jędrzychowicach i po stronie niemieckiej;
 • wspólne spotkania dyrektorów i nauczycieli zaprzyjaźnionych przedszkoli w celu planowania
 • wspólnych działań na dany rok przedszkolny;
  otwarcie przedszkola;

Pasowanie na Przedszkolaka;

 • wycieczki do gospodarstw agroturystycznych;
 • spotkanie z Mikołajem;
 • spotkania opłatkowe z Jasełkami;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Bal Karnawałowy;
 • wycieczka do Planetarium w Gӧrlitz;
 • uroczyste śniadanie wielkanocne z poszukiwaniem zajączka;
 • olimpiady sportowe;
 • warsztaty plastyczne, muzyczno – ruchowe;
 • konkursy piosenki polsko – niemieckiej;
 • Dzień Przedszkolaka;
 • Festyn Rodzinny;
 • udział w konkursach plastycznych
 • urodziny dzieci – przedszkolne święto JUBILATA
  tematyczne dni, np. :
 • Święto Pluszowego Misia,
 • Pieczonego Ziemniaka,
 • Zabawa Andrzejkowa,
 • Święto Kubusia Puchatka,
 • Powitanie Wiosny,
 • Walentynki,
 • Tłusty Czwartek,

Uroczyste zakończenie roku dla 5-latków;

Koncerty, wyjazdy do Teatru w Gӧrlitz;

Placówka cieszy się dobrą opinią wśród rodziców.

Jej atuty to:

 • lokalizacja z dala od ruchliwych ulic;
 • przyjazny dziecku rozkład budynku;
 • duży i zielony ogród;
 • życzliwa i wesoła atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy;
 • wykwalifikowany personel współodpowiedzialny za przedszkole i to co się w nim dzieje;
 • dbałość o wszechstronny rozwój dziecka;
 • dobra kuchnia;
 • atrakcyjne zajęcia;
 • uroczystości na wysokim poziomie artystycznym;
 • dyrektor sprawnie zarządzający i bardzo zaangażowany w życie przedszkola.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele, personel administracyjny i obsługowy stanowić będzie zespół chętny do pracy. Wszyscy starają się dobrze wypełniać powierzone obowiązki, gdzie nie zabraknie w codziennej pracy humoru.

Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku. Poprawiamy atmosferę przez drobne niespodzianki, spotkania np. świąteczne, wyjścia do kina, teatru, wyjazdy integracyjno – turystyczne w różne zakątki Polski. Dzięki temu łatwiej nam sprostać codziennym zadaniom stawianym przez otoczenie.

Staramy się by zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas uśmiechnięte dzieci. Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpiecznie i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc. O to dbają szczególnie nauczyciele, proponując dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowaną do ich możliwości rozwojowych.

Kompetencje nauczycieli, ich kreatywność i otwartość na zmiany, dążenie do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji umożliwiają realizację koncepcji i wpływają jednocześnie na podniesienie jakości pracy przedszkola.

Rozwijać współpracę z sąsiednimi placówkami oświatowymi i przedszkolem w Niemczech, Szkołami Podstawowymi na terenie Gminy Wiejskiej Zgorzelec w zakresie:

wymiany doświadczeń,
prezentacji na festynie wiejskim,
wspólnych zaproszeń na wystawy,
pokazowych zajęcia dydaktyczne,
szkoleń dla nauczycieli;
spotkań z pracownikami Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej – pomoc dla rodziców i dziecka,
Radą Sołecką w Jędrzychowicach,
Władzami Gminy Wiejskiej Zgorzelec – patronat nad Olimpiadą Sportową, wspólne spotkania,
promocji Przedszkola na łamach prasy lokalnej;
współpracy z uczelniami – Wydziałem Studiów Edukacyjnych – organizacja praktyk studenckich ( nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze – Ośrodek Liberec),
pokazy i pogadanki dla dzieci z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Służby Zdrowia, itp.,

Dzieci i nauczyciele

Wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe, koncepcja w kierowaniu placówką zmierza do doskonalenia procesu promującego otwartość programową i organizacyjną zgodną z założeniami reformy edukacji, która zakłada uczynienie współodpowiedzialnymi za rozwój dziecka jego wszystkich uczestników. Priorytet stanowi wypracowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami koncepcji pedagogicznej przedszkola, której motto brzmi:

„ Większość tego wszystkiego, co jest mi potrzebne, aby wiedzieć jak żyć, co

robić i jak się zachowywać nauczyłem się w przedszkolu.

Mądrości życiowej nie znalazłem na szczytach uniwersytetu, lecz w piaskownicy”

(Robert Fulghum)

Koncepcja pedagogiczna określa cel pedagogiczny i opisuje drogę do jego osiągnięcia, poprzez wytyczne dotyczące kształtowania codziennej pracy, umożliwia powiązanie treści pracy w różnych grupach wiekowych, daje oparcie i pewność, pozwala planować, nadzorować i dokumentować rozwój przedszkola.

Efektywne działanie wymaga przejrzystego określenia celów, do których chcemy dążyć. Ogólne cele pedagogiczne zawarte są w podstawie programowej, a dotyczą one wszechstronnego rozwoju dziecka w danych obszarach.

Dyrektor wraz z zespołem pedagogicznym tworzy program rozwoju przedszkola budując i analizując aktualny stan placówki w wybranych obszarach (np. rozwój dziecka, baza, współpraca ze środowiskiem).

Z celami i założeniami pracy przedszkola zapoznajemy pracowników i rodziców jako ważnych partnerów, uczestniczących w ich realizacji. Naczelnym celem jest dobro i potrzeby dziecka. Ważne jest, żeby dziecko dobrze i bezpiecznie czuło się w przedszkolu i chciało do niego chodzić.

Tworzymy optymalne warunki do rozwoju dzieci. Postrzegamy dziecko jako indywidualną osobę, która funkcjonuje w społeczności. Dążymy do tego, aby dziecko opuszczając przedszkole potrafiło być samodzielne, nawiązywało kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, radziło sobie w sytuacjach trudnych, potrafiło wyrażać swoje potrzeby.

Ważnym jest także, aby wyposażyć dziecko w umiejętności i kompetencje związane z osiąganiem dojrzałości szkolnej .

W przedszkolu zmierzamy do wypracowania takiego stylu pedagogicznego, który łączy realizację celów pedagogicznych z osobowością i stylem pracy nauczycieli, który dostosowany jest do rozwoju dzieci. Drogowskazem jest główny dokument regulujący zadania nauczycieli jakim jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zawarta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012r. Dz.U. z 2012 r. poz.977, gdzie znajdziemy wiele szczegółowych wskazań odnoszących się do etyki nauczycielskiej.

W obecnym czasie istnieje wiele różnorodnych koncepcji pedagogicznych i metod pracy. Ich wybór zależy między innymi od: wiedzy i umiejętności nauczycieli, gotowości zespołu pedagogicznego do wprowadzania zmian, akceptacji rodziców, wieku dzieci, bazy i warunków placówki przedszkolnej.

Ważne jest holistyczne podejście do dziecka, koncentracja na wspieraniu rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego oraz zdrowotnego.

Nauczycielom mają swobodę w wyborze metod, wspierani są w poszukiwaniach nowości i twórczej pracy, twórczego działania, kreatywności i chęci realizowania własnych pomysłów oraz wprowadzania innowacji pedagogicznych. Tworzymy odpowiednie warunki lokalowe, materiałowe, bazowe, finansowe w celu coraz lepszej działalności placówki.

Nauczyciele mają warunki do wszechstronnego rozwoju osobistego i zawodowego, są

Motywowani do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego, dokształcania się poprzez własny przykład, wysokością dodatku motywacyjnego, dofinansowując szkolenia lub wspierając osobiście. Dzięki różnym formom dokształcania nauczyciele poznają nowe metody i formy pracy, zdobywają, więc nowe doświadczenia, umiejętności, pomysły, które wykorzystują w codziennej pracy z dziećmi. Dyrektor organizuje wspólnie z Radą Pedagogiczną rady szkoleniowe w ramach WDN, w których najczęściej w formie warsztatów nauczyciele dzielą się doświadczeniem, wiadomościami i umiejętnościami zdobytymi na zajęciach koleżeńskich i innych formach doskonalenia. Dyrektor inicjuje spotkania rady w celu dokonania ewaluacji prowadzonych działań, planów i projektów, a także w celu ujednolicenia narzędzi pracy, sposobów diagnozowania rozwoju dziecka.

Dyrektor jest inicjatorem podnoszenia jakości i ewaluacji pracy przedszkola, dyrektor wzmacnia działania nauczycieli podnoszących jakość pracy placówki oraz tworzy warunki, aby nauczyciele mogli podnosić swoje kwalifikacje i przenosić nabytą wiedzę i umiejętności w swoją codzienną pracę. Dyrektor ma prawo oczekiwać, od nauczycieli, żeby dbali o swój rozwój, podnosili jakość swojej pracy i rzetelnie wykonywali swoje obowiązki.

W przedszkolu preferowane jest prowadzenie grup przez jednego nauczyciela od grupy najmłodszej do najstarszej, bowiem taka organizacja pozwala na lepsze poznanie dziecka i jego środowiska, przyczynia się do korzystnych relacji dziecko – nauczyciel – rodzice.

Głównym priorytetem pracy wychowawczo – dydaktycznej jest wypracowanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami koncepcji pedagogicznej przedszkola opartej zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori, która wyróżnia przedszkole, daje dziecku szansę na wszechstronny rozwój ( fizyczny, kulturowy, duchowy, społeczny ) wspiera spontaniczną i twórczą aktywność, pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Zgodnie z przyjętym w przedszkolu stylem pracy, podejmowane oddziaływania wychowawczo – edukacyjne uwzględniają inicjatywy zmierzające do ujednolicenia ich w środowisku rodzinnym i przedszkolnym, tak by dziecko wiedziało: co i dlaczego? Podejmując wspólnie z gronem pedagogicznym i pozostałymi pracownikami różnorodne formy oddziaływania na dziecko i z dzieckiem, zmierzać będziemy do stworzenia mu:

bezpiecznych warunków;
życzliwego, przyjaznego i akceptującego je środowiska;
odpowiedniej bazy do działania i rozwijania indywidualnych predyspozycji po to, by nasz przedszkolak mógł:

przeżywać i doświadczać,
odkrywać i badać otaczający świat, a zdobyte w ten sposób umiejętności i wiedza stały się trwałe, obejmowały różne zakresy i mogły być przez niego wykorzystane w praktycznym działaniu.

W kontakcie z dzieckiem dążymy do zapewnienia równowagi między poszczególnymi sferami jego rozwoju oraz stwarzamy warunki, by stało się otwarte, kreatywne, znało swoje mocne strony, ponieważ wtedy będzie miało odpowiednią motywację do poszukiwania nowych rozwiązań oraz odkrywania zarówno tego co w zasięgu ręki, jak i znacznie dalej. Dodatkowym czynnikiem, wykorzystywanym przez nauczycieli do pobudzania dziecięcej aktywności i samodzielności działań, jest jego naturalna ciekawość świata.

W codziennej pracy z dzieckiem odwołujemy się do następujących zasad pedagogiki M. Montessori:

Zasada swobodnego wyboru materiału dydaktycznego – zgodnie z którą dziecko może samodzielnie podjąć decyzję, z jakich zabawek, pomocy, przyborów i materiału dydaktycznego będzie korzystało w trakcie realizacji ofert edukacyjnych.
Zasada swobodnego miejsca pracy – umożliwiająca dziecku samodzielne wskazanie miejsca, w którym będzie realizowało zadanie ( nauczyciel musi mieć jednak świadomość, że dziecko zawsze powinno znajdować się w zasięgu jego wzroku ).
Zasada swobodnego wyboru czasu – zgodnie z nią dziecko może rozpocząć realizację oferty w dowolnym czasie, a więc wówczas, gdy będzie do tego gotowe.
Zasada wyboru formy pracy – pozwalająca na wykonanie zadań indywidualnie, w diadach, triadach lub z całą grupą.

Praca z dzieckiem opiera się na stosowaniu powyższych zasad i form pracy otwartej realizacji ofert edukacyjnych, stwarza możliwość do rozwijania samodzielności przedszkolaków. Mobilizuje dziecko, zachęca do aktywności i działania, jednak nie na zasadzie „przykrego obowiązku lub przymusu” lecz wynika z wewnętrznej potrzeby poznawania świata.

Oferty edukacyjne kierowane do dzieci, wynikają z tego, czym się dziecko interesuje, co przyciąga jego uwagę, a więc:

do osób i rzeczy,
do zjawisk i praw nim rządzących,
do świata zwierząt i roślin.

Takiemu stylowi pracy sprzyja wprowadzenie nieco odmiennego od tradycyjnego planu dnia, składającego się z 4 elementów, które nie są ściśle określone czasowo i których realizacja uzależniona będzie od gotowości: emocjonalnej, fizycznej i poznawczej przedszkolaków oraz ogólnego nastroju i motywacji grupy.

Organizacja grupy – to czas przeznaczony przez nauczyciela na wykorzystywanie naturalnych sytuacji edukacyjnych, realizację zadań wyrównawczych, bądź rozwijanie dziecięcych zainteresowań i poszerzanie wiedzy;
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczych – to element dnia, w którym realizowane są przez dzieci założenia przyjęte na dany dzień. Wykorzystaniem kodu: werbalny, relacyjny i ekspresyjny (realizacja zadań poprzedzona będzie zawsze prezentacją tematu przewidzianego na dany dzień oraz propozycji ofert edukacyjnych);
Czas relaksu, wyciszenia, rozluźnienia – ta część dnia pojawiać będzie się zawsze, gdy nauczyciel zaobserwuje taka potrzebę np.: zbytnie zmęczenie lub pobudzenie;
Zabawy ruchowe lub zestawy zabaw ruchowych.

Zaproponowany plan dnia jest przyjazny dziecku. Pozwala bowiem wyeliminować pośpiech, stres i nerwową atmosferę w codziennej pracy z przedszkolakiem. Zapewnia natomiast spokój, odpowiednią atmosferę i przede wszystkim odpowiednio długi czas na samodzielne doświadczanie, działanie oraz równowagę między aktywnością i odpoczynkiem.

Do realizacji przyjętych w koncepcji celów i zdań służy obecna baza materialna oraz dydaktyczna przedszkola, uzupełniana w miarę możliwości finansowych i zmieniających się potrzeb.

Otoczenie dziecka ma je zachęcać i zapraszać do działania, dlatego zwracamy szczególną uwagę na takie zagospodarowanie sal i pomieszczeń, by sprzęt i pomoce dydaktyczno – rozwojowe, a także przedmioty i zabawki były:

dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci,
widoczne oraz znajdowały się w zasięgu ręki dziecka,
umożliwiały korzystanie z nich wtedy, gdy dziecko ma na to ochotę lub ich potrzebuje.

W związku z powyższym materiał rozwojowy jest uporządkowany i zestawiony w następujące grupy:

pomoce, zabawki i przedmioty do ćwiczeń dnia codziennego (m.in. ramki umożliwiające uczenie umiejętności zapinania, sznurowania, zasuwania),
zabawki i pomoce do kształtowania i rozwijania zmysłów (umożliwiają dziecku poznać i stosować pojęcia o świecie zgodne z kryterium: od konkretu do abstrakcji),
pomoce i zabawki do edukacji matematycznej (pomoce te wprowadzają dziecko w świat arytmetyki, algebry i geometrii, pomoce w tym dziale są tak przemyślane, że już dzieci przedszkolne mają okazję poznać duże liczby, co jest bardzo interesujące dla dzieci),
pomoce, zabawki i materiały do edukacji językowej (umożliwiają naukę pisania i czytania, ortografii i gramatyki już od okresu przedszkolnego, bazując na wielozmysłowym poznaniu świata ).

. Mając na uwadze założenia koncepcji i pamiętając również o tym, że obecnie kontakt dziecka z komputerem jest nieunikniony, a uwzględniając jego rozwój, jego potrzeby i zainteresowania niezbędne jest urządzenie pracowni komputerowej, gdzie wykorzystując dostępne programy nasze przedszkolaki będą korzystać z komputera w celach samokształceniowych.

Właściwemu wykorzystaniu otoczenia materialnego i bazy przedszkola sprzyjają wypracowane wspólnie z dziećmi zasady, a także utworzenie grup zróżnicowanych wiekowo, w których każde dziecko:

jest traktowane jako indywidualność rozwijająca się we właściwym dla siebie tempie;
przebywać wspólnie z rodzeństwem lub przyjacielem;
nie musi porównywać się z rówieśnikami;
może znaleźć właściwe miejsce dla siebie w gronie kolegów;
przyjmować i pełnić w niej różne role.

Osoba nauczyciela, grupa dzieci oraz inne osoby biorące udział w wychowaniu – rodzice, a w obecnych czasach dziadkowie – tworzą osobowy aspekt koncepcji.
W realizacji projektu pewnemu zmodyfikowaniu ulegają: rola nauczyciela oraz pełnione przez niego zadania i funkcje. Nauczyciel pracujący w przedszkolu, to nie tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych, ale również posiadająca właściwe do pracy z małym dzieckiem cechy osobowościowe, takie jak:

łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dzieckiem,
otwartość na jego potrzeby i oczekiwania,
cierpliwość i zrównoważenie,
życzliwość i empatia,
kreatywność umożliwiające mu nie tylko tworzenie właściwego otoczenia zarówno w aspekcie materialnym, osobowym oraz wychowawczo – dydaktycznym, ale również respektowanie niezwykle ważnej zasady:

„ Pomóż mi to zrobić samodzielnie”

Rola i zadania nauczyciela sprowadzają się do:

tworzenia ciekawych sytuacji edukacyjnych,
pośredniczenia między dzieckiem a otoczeniem,
zachęcania, motywowania i wspierania dziecka w jego poszukiwaniach i odkryciach,
udzielania dziecku pomocy, gdy będzie jej oczekiwało lub potrzebowało,
zapewnienia odpowiednio długiego czasu do namysłu, tak by podejmowało działania wówczas, gdy będzie do tego gotowe i miało właściwą motywację.

Kompetencje nauczycieli, ich kreatywność i otwartość na zmiany, dążenie do sukcesywnego podnoszenia kwalifikacji umożliwiają realizacji koncepcji i wpływają jednocześnie na podniesienie jakości pracy przedszkola.

Współpraca z rodzicami

Jednym z wyznaczników jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. W procesie wychowania i edukacji dzieci w przedszkolu biorą aktywny udział rodzice, bo to właśnie rodzice są dla dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ na ich rozwój. Przedszkole zaś, wspomaga współpracując, wzmacnia, kompensuje braki. Rodzice są zatem ważnym partnerem dla nauczycieli ponieważ są źródłem wiedzy o dziecku, jego aktualnym rozwoju i towarzyszących przeżyciach. Ponadto rodzice coraz częściej mają świadomość wychowawczo – dydaktycznej roli przedszkola, bowiem dostrzegają możliwość zdobywania przez dziecko w przedszkolu nowych doświadczeń, umiejętności i wiadomości.

Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania jest uwarunkowana wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

Ta dziedzina jest priorytetowa, ale jest to proces długofalowy. Dlatego też, w ramach współpracy z Radą Pedagogiczną pracujemy nad budowaniem coraz to lepszych relacji nauczyciel – rodzic. Jednym z podstawowych warunków osiągnięcia sukcesu w relacji nauczyciel – dziecko jest dobra współpraca z rodzicami. Cenimy bardzo kontakt z rodzicami wychowanków, którzy oczekują od nas rzetelnej informacji, a jednocześnie przekazują uwagi dotyczące działalności przedszkola.

Pracę z Radą Pedagogiczną w ramach wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia jest ukierunkowana na coraz to szersze formy współpracy.

W przedszkolu odbywają się spotkania Rady Rodziców – rodzice mają swój udział w tworzeniu przedszkola przyjaznego dzieciom, wspierają dyrektora w różnych inicjatywach, organizowane są:

zebrania Rady Rodziców, ogólne i grupowe – coroczne wybory do Rady Rodziców, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty,
spotkania informacyjne,

warsztaty dla rodziców,
prowadzić zajęcia otwarte,
organizować, popołudniowe spotkania dzieci i rodziców np.: ”Bawimy się razem”,
włączenie rodziców w realizację założeń programu: „Optymistyczne przedszkole”,
udział rodziców w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
organizowanie spotkań ze specjalistami ( psycholog, logopeda ),
realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci 3 – letnich „Jestem sobie przedszkolaczek”

Kierowanie placówką

Funkcja dyrektora przedszkola jest funkcją szczególną, gdyż łączy w sobie umiejętność zarządzania na wielu płaszczyznach (administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, pedagogicznej, społecznej) jak również bycia czynnym nauczycielem.

By sprostać powyższym zadaniom posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania, przepisów prawa oraz szeroko pojętą wiedzę pedagogiczną i psychologicznąj, a także skuteczne jej wykorzystywanie w praktyce, a w szczególności wdrożenie procesu kontroli zarządczej w przedszkolu.

Kontrola zarządcza to wszystkie działania prowadzące do osiągnięcia postawionych przed przedszkolem celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza prowadzi do:

zgodności działalności przedszkola z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi,
skuteczności i efektywności podejmowanych działań,
wiarygodności sprawozdań sporządzonych przez przedszkole,
ochrony zasobów przedszkola (w tym życia i zdrowia dzieci oraz pracowników, majątku rzeczowego i finansowego oraz informacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych),
przestrzegania zasad etycznego postępowania przez wszystkich pracowników przedszkola i promowania właściwych postaw przez dyrektora,
efektywności i skuteczności przepływu informacji zarówno w obrębie przedszkola, jak i w kontaktach z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz organem prowadzącym, itp.,
zarządzanie ryzykiem, czyli identyfikowania zdarzeń, które mogą mieć negatywny wpływ na osiąganie przez przedszkole założonych celów i zadań.

Podsumowując – KONTROLA ZARZADCZA TO SKUTECZNE I EFEKTYWNE

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM.

Podczas planowania i wdrażania procesu kontroli zarządczej, szczególną uwagę zwróca na standardy zebrane wokół pięciu najważniejszych obszarów dotyczących zarządzania przedszkolem, m.in. :

I Środowisko wewnętrzne:

Przestrzeganie wartości etycznych;
Kompetencje zawodowe;
Struktura organizacyjna;
Delegowanie uprawnień.

II Cele i zarządzanie ryzykiem:

Misja;
Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji;
Identyfikacja ryzyka;
Analiza ryzyka;
Reakcja na ryzyko.

III Mechanizmy kontroli:

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej;
Nadzór;
Ciągłość działalności;
Ochrona zasobów;
Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych;
Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.

IV Informacja i komunikacja:

Bieżąca informacja;
Komunikacja wewnętrzna;
Komunikacja zewnętrzna.

V Monitorowanie i ocena:

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej;
Audyt wewnętrzny;
Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań wynikających z załącznika do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zatem, szczególny akcent kładzie na osiąganie przez przedszkole postawionych przed nim celów, które są zgodne z polityką oświatową państwa, a procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej koncepcji pracy.

Do pełnienia tej funkcji posiada cechy osobowości i predyspozycje takie jak:

wiara we własne siły, zapał i kreatywność,
zdolności organizacyjne,
umiejętności negocjacji,
umiejętności komunikacji i bycia asertywnym,
odporność na stres i zwiększone tempo pracy,
zdolność do krytycznego spojrzenia na własne postępowanie.

Dyrektor jest skuteczny w działaniu, tj. potrafi wytyczać cele i je realizować , korzystając z wnikliwej obserwacji i diagnozy.

Innymi słowy dyrektor dąży do tego, by prowadzona przez niego placówka była przyjazna dzieciom, rodzicom i pracownikom. Sprzyja temu tworzenie dobrej atmosfery w pracy, realizowanie wspólnych celów i ustaleń całej społeczności przedszkolnej.

Dyrektor jest otwarty wobec inicjatywy pracowników i rodziców oraz pobudza i wspiera twórcze pomysły, umożliwia im przyjmowanie odpowiedzialności w określonych sytuacjach i obszarach działania.

Dyrektor, jako przełożony dąży do przejrzystych relacji między pracownikami. Jest wobec nich otwarty, wykazuje gotowość do dyskusji, doradza, pośredniczy i wywiązuje się z obowiązków wobec nich.

Doświadczenie na stanowisku dyrektora to przede wszystkim opanowywanie wielu wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin: z pedagogiki, prawa oświatowego, prawa pracy, finansowego i gospodarczego, psychologii kierowania i komunikacji społecznej. To także praktyczna umiejętność kierowania placówką oświatową i zespołem ludzi.

Styl kierowania, to styl zintegrowany, nastawiony zarówno na pracowników jak i na postawione zadania.

Poprzez swoje zaangażowanie i własny przykład mobilizuje zespół do pracy „To jest nasze przedszkole i od każdego z nas zależy, jakie ono jest ”.

Opiera się na ustalaniu priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania placówki pod kątem utrzymania jak najlepszego wizerunku, a co za tym idzie spełnia oczekiwania rodziców i dzieci, władz oświatowych i gminnych.

Koncepcja zakłada realizację programów własnych i zewnętrznych, których założenia pozytywnie wpływają na funkcjonowanie i organizację pracy placówki oraz przynoszą wymierne korzyści, w postaci: wysokich wyników pracy dydaktyczno – wychowawczej, a także spełniają oczekiwania dzieci i rodziców.

Przedszkole pracuje w oparciu o:

wybrane założenia pedagogiki M. Montessori,
dostępne programy wychowania przedszkolnego, a także o programy własne nauczycieli wspomagające pracę placówki:

„Jak przygotować dziecko 5 letnie do pomyślnej adaptacji w szkole?”

„Jak pomóc dziecku osiągnąć to, czego jeszcze nie osiągnęło?”

„Zdrowy przedszkolak – dobry uczeń”

W zakresie zacieśniania współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej aktywnie uczestniczymy w realizacji projektów i programów edukacyjnych z udziałem zaprzyjaźnionego przedszkola z Niemiec. Doskonalimy znajomość języka niemieckiego w różnego rodzaju formach kształcenia.

Uczestniczymy w warsztatach językowych i organizowanych wspólnie z przedszkolem niemieckim konferencjach poświęconych współpracy międzynarodowej i wypracowaniu kierunków działań w procesie integracji.

Prezentacja placówki na zewnątrz – dbałość o dobrą opinię

Dyrektor jestem reprezentantem placówki i w istotny sposób wpłya na opinię o przedszkolu w środowisku lokalnym bliższym i dalszym oraz władzach.

Promocja Przedszkola na zewnątrz ma na celu:

Przedstawienie placówki w środowisku;
Podniesienie świadomości ważności i znaczenia edukacji przedszkolnej małego dziecka;

Zapewnienie sobie stałej frekwencji dzieci w przedszkolu;
Pozyskiwanie sprzymierzeńców i sponsorów;
Nawiązanie kontaktów z instytucjami zajmującymi się edukacją małego dziecka;
Podniesienie jakości pracy przedszkola.

W tworzeniu dobrego wizerunku placówki mają znaczenie:

baza i wyposażenie,
otoczenie (ogród, plac zabaw),
profesjonalizm całej kadry (pierwsze wrażenie w kontakcie rodzica z dyrektorem, nauczycielem, woźną…),

styl i koncepcja pracy wychowawczo – dydaktycznej,
pakiet zajęć dodatkowych,
dobra opinia o placówce.

Aby osiągnąć zamierzony efekt tj. dobry wizerunek placówki w środowisku prowadzimy:

szkolenia kadry – udział w konferencjach, szkoleniach,
dopasowanie bazy i otoczenia,
organizowanie uroczystości wewnątrz przedszkolnych, Dni Otwartych Drzwi,
kampanie reklamowe ( foldery, plakaty, gazetki, targi edukacyjne),
ścisła współpraca ze środowiskiem i na jego rzecz (np. organizowanie imprez środowiskowych: spotkania dla seniorów, festyny środowiskowe, akcje charytatywne, współpraca z instytucjami kultury, udział w konkursach, olimpiada sportowa, artykuły w prasie lokalnej),
obecność w mediach( prasa, telewizja, strona internetowa przedszkola),
uczestnictwo w akcjach ogólnopolskich np. Sprzątanie Świata, Cała Polska czyta dzieciom, selektywna zbiórka odpadów,

poszerzanie oferty zajęć dodatkowych,
zajęcia dla rodziców: biblioteka, aerobik, teatr,
pozyskiwanie sponsorów.

Dyrektor koordynuje wszystkie działania w placówce i dba o jej ciągły rozwój.

Satysfakcję sprawi mu, gdy dobrze mówi się o Przedszkolu w środowisku, ale największą przyjemność sprawi to, że dzieci dobrze czują się w przedszkolu, często się uśmiechają, kochają swoje panie; rodzice są zadowoleni, a pracownicy z przyjemnością wykonują swoje obowiązki.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Nieodłącznym elementem pracy nauczyciela jest ustawiczne kształcenie się, zdobywanie doświadczeń w celu podniesienia efektów pracy, kształcenie połączone jest z kierunkami pracy przedszkola i jego potrzebami. Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest przemyślane i zaplanowane, systematycznie i właściwie.

Dbamy o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Kierunki podnoszenia kwalifikacji to:

zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego

Mając na uwadze priorytety działalności placówki proponuję na kolejne lata:

Pedagogikę M. Montessori – studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny,

Logopedię – studia podyplomowe,

komputer w pracy nauczyciela, technologia informacyjna i komunikacyjna – kursy doskonalące w tym zakresie,

praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności – kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia rad pedagogicznych,

języki obce – kursy doskonalące,

„Projekty w przedszkolu” – program przygotowujący do tworzenia projektów oraz pozyskiwania środków na ich realizację.

Zaproponowane formy doskonalenia są przemyślane, na pewno wpłyną na rozwój zawodowy nauczycieli, wzbogacą i podniosą jakość oferty edukacyjnej przedszkola.

Technologia komputerowa – organizacja pracowni, pomoc dydaktyczna

Nie ma wątpliwości, że komputer jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym o szerokich możliwościach zastosowań, edukacja z pomocą komputera pozwala na efektywniejsze przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Komputer jest tym narzędziem pracy bez którego współczesna edukacja nie może się obejść.

Edukacja poprzez zabawę stanowi jeden z ważniejszych argumentów dla zastosowań komputera w pracy z małym dzieckiem. Wiele programów realizuje zasadę “bawiąc uczyć” tak efektywnie, że młodsze dzieci nie uświadamiają sobie nawet procesu uczenia się. Wiele programów edukacyjnych wzorowanych jest na grach – do poprawnych treści merytorycznych dodaje się kolorowe animacje, dźwięk, wideo, a nawet humor.
Niektóre z programów umożliwiają dzieciom kształtowanie konkretnych umiejętności, związanych np. z rozpoznawaniem liter, czytaniem i liczeniem.

Mając na uwadze założenia koncepcji i potrzebę urządzenia pracowni w najbliższym czasie zamierzamy urządzić pracownię komputerową. W tym celu spróbujemy nawiązać kontakt z firmami komputerowymi, które przekazały by nieodpłatnie używane komputery.

Terminy realizacji zadań w okresie 5– letniej kadencji

Zadania przewidziane do realizacji w roku 2013/ 2014:

Nadanie imienia placówce „KRASNOLUDKI”;

Upowszechnienie wśród nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych zasad pedagogiki M. Montessori oraz ujednolicenie oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych środowiska rodzinnego dziecka i przedszkola;
wprowadzenie planu dnia oraz zasad pracy z dzieckiem w odniesieniu do swobodnego wyboru przez nie materiału dydaktycznego, miejsca, czasu i formy pracy,
tworzenie optymalnych warunków: otoczenia materialnego i społecznego sprzyjających rozwojowi dzieci, organizacja i urządzenie pracowni komputerowej,
nawiązanie współpracy z instytucjami świadczącymi pomoc dziecku i rodzinie ( Zgorzeleckim Stowarzyszeniem Wolontariatu, GOPS ),
Nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej: Teatrem Goerlitz, Filharmonią Jeleniogórską, Biblioteką, itp.,
mierzenie jakości pracy przedszkola,
współpracy z przedszkolem w Niemczech,

nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem M. Montessori w Łodzi oraz Gorzowskim Oddziałem PSM– udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach, forum dyskusyjnym;

realizacja priorytetów przedszkola poprzez:

Zadania do realizacji w roku 2014 / 2015:

Realizacji programu „Optymistyczne Przedszkole” – oparte na założeniach I. Dzierzgowskiej i M. Nawrot (celem, którego jest wzmacnianie u dzieci poczucia własnej wartości, rozwijanie optymizmu, podejmowania działań konstruktywnych, radzenia sobie w różnych sytuacjach ),
doposażenie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki sprzyjające wychowaniu i edukacji,

włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w realizowanych w przedszkolu programach oraz zachęcanie do podejmowania własnych inicjatyw i projektów,
wdrażanie programów autorskich,

zagospodarowanie terenu zielonego znajdującego się przed wejściem do przedszkola, a stanowiącego jego wizytówkę,
kontynuacja współpracy z przedszkolem niemieckim,

umożliwienie studentom dolnośląskich uczelni pedagogicznych realizacji zadań wynikających z praktyk śródrocznych i dyplomowych.

Zadania do realizacji w roku 2015 / 2016:

Kontynuacja wspólnie z rodzicami zadań projektu „Przedszkole bez granic”,

nawiązanie współpracy międzynarodowej z przedszkolem realizującym założenia pedagogiki M. Montessori w ramach projektów i grantów,

podejmowanie przez nauczycieli działań zmierzających do doskonalenia języków obcych (j. niemiecki),
kontynuacja współpracy z przedszkolem w Niemczech.

Zadania do realizacji w roku 2016/ 2017:

Kontynuacja projektu „Przedszkole bez granic”, organizacja warsztatów, prezentacja osiągnięć,
kontynuacja współpracy z przedszkolem po stronie niemieckiej,

aktualizacja i modernizacja przedszkolnej strony www.

Zadania do realizacji w roku 2017 / 2018:

Wzmocnienie działań przedszkola w umożliwieniu dzieciom kontaktu ze sztuką oraz realizowania swoich pasji w działaniach plastycznych, technicznych, muzycznych i teatralnych,
Promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie postawy prozdrowotnej,
Zainteresowanie rodziców funkcjonowaniem przedszkola, włóczenie do aktywności na rzecz przedszkola

kontynuacja współpracy z przedszkolem w Niemczech,
doposażenie w sprzęt i przybory salki gimnastycznej,

ewaluacja założeń opracowanej „Koncepcji organizacji i funkcjonowania przedszkola.

Źródła finansowania działalności

Funkcjonowanie i rozwój przedszkola wymaga nakładów finansowych.

Przedszkole jako jednostka budżetowa finansowana jest przez Gminę Zgorzelec w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez organ prowadzący. Na plan finansowy składa się:

dotacja organu prowadzącego,
opłaty rodziców.

Właściwe gospodarowanie tymi środkami jest podstawowym zadaniem dyrektora.

Środki te przede wszystkim zabezpieczają fundusz płac wraz z pochodnymi, opłaty wynikające z działalności placówki, opłaty za media oraz konieczne naprawy.

Oprócz wymienionych źródeł finansowania, należy wspomnieć o:

darowiznach od firm i osób prywatnych, które wzbogacają bazę przedszkola,
sponsoringu firm i rodziców – darowizny rzeczowe.

Dlatego też niezwykle istotne jest pozyskiwanie środków pozabudżetowych, poprzez promocję placówki w środowisku i sponsoring.

Pozabudżetowe źródło finansowania będą stanowiły środki uzyskane z:

organizację imprez przedszkolnych dla środowiska: festyny, kiermasze świąteczne, aukcje prac dziecięcych,

pozyskania środków unijnych z ogłaszanych programów, konkursów i grantów,

sponsoringu ze strony: instytucji i przedsiębiorstw.

Wysoka jakość świadczonych usług oraz systematycznie prowadzony marketing, sprzyjać będzie dużej popularności przedszkola, a co za tym idzie poprawi się kondycja finansowa placówki.

Program optymalizacji wydatków jednostki

Dyrektor przedszkola opracowuje korzystny dla placówki sposób optymalizacji wydatków.

W związku z powyższym w przedszkolu celowi temu służy:

racjonalne korzystanie z godzin zastępstw doraźnych,
negocjacja umów z firmami świadczącymi usługi na rzecz przedszkola,
oszczędności zw. z wydatkami na środki czystości, telefony, wodę,

energię elektryczną, art. Biurowe,

pozyskiwanie potrzebnych artykułów od sponsorów,

darowizny od firm i instytucji w postaci: zabawek, książek, gier dydaktycznych, sprzętu RTV, komputerowego,

rodzice – zaopatrywanie w art. papiernicze, doposażenie placówki,

organizację imprez przedszkolnych dla środowiska: festyny, kiermasze świąteczne, aukcje prac dziecięcych,
współpraca z wydawnictwami, wzbogacająca bazę dydaktyczną przedszkola o pomoce i materiały do zająć, płyty CD, programy,

współpraca z Polskim Stowarzyszeniem Montessori – wyposażenie w podstawowe pomoce montessoriańskie.

SPOSÓB MIERZENIA I OCENY REALIZACJI KONCEPCJI

Dyrektor prowadzi stały monitoring, w zakresie realizacji zaplanowanych zadań, po to by dokonać oceny słuszności decyzji i skuteczności podejmowanych działań.

Monitoring pozwala również uzyskać obiektywną i rzetelną informację o mocnych i słabych stronach realizowanych zamierzeń oraz wyciągnąć wnioski stanowiące podstawę do planowania dalszej pracy nad rozwojem placówki.

Mierzeniu i ocenie stopnia realizacji zadań zawartych w koncepcji służą:

efekty pracy wychowawczo – edukacyjnej wynikające z realizacji zasad pedagogiki montessoriańskiej w poszczególnych grupach – sprawozdania,

poziom przygotowania wychowanków do podjęcia nauki w szkole,

wewnętrzne mierzenie jakości pracy – raport,

efekty realizowanych w przedszkolu programów,
uzyskanie przez przedszkole certyfikatu „Przedszkole bez granic”,
wzrost kompetencji językowych nauczycieli i wykorzystanie ich w pracy zawodowej oraz w pracy z dzieckiem,
analiza dokumentacji nauczyciela,
hospitacje,

ponad to:

zadowolenie dzieci i rodziców,
pozytywna opinia o placówce w środowisku,
włączanie się rodziców w realizację zadań przedszkola.

Wnioski

W celu dalszego doskonalenia jakości pracy przedszkola należałoby:

stale i systematycznie wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli,
dążyć do stworzenia w przedszkolu warunków do wczesnej realizacji zadań z zakresu wczesnej i podstawowej pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z trudnościami i ich rodziców.

Uwag kilka tytułem zakończenia

Wprowadzenie w życie przedstawionej koncepcji jest możliwe przy pełnej akceptacji zawartych w niej założeń przez wszystkich pracowników przedszkola, w szczególności zaś nauczycieli. Nowatorstwo przedstawionego przeze mnie w koncepcji założenia powinno prowadzić do intensyfikacji działań w kierunku dobrej organizacji pracy, organizacji przyjaznego procesu dydaktyczno – edukacyjnego, dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci wynikającego z ich dziecięcych ciekawości i zainteresowań otaczającym światem.

Odwołanie się do zasad pedagogiki Marii Montessori, będzie źródłem nowych doświadczeń i bodźcem do kreatywności, sukcesywnego doskonalenia zawodowego oraz poszukiwania ciekawych rozwiązań, dziecku stworzy możliwość wzrostu i rozwoju w otoczeniu akceptującym jego indywidualne tempo rozwoju, zróżnicowane możliwości i zainteresowania.

Swoje podsumowanie chciałabym zakończyć myślą Konfucjusza, która oddaje nie tylko zasady pedagogiki M. Montessori, ale również ma wpływ na koncepcję i jej realizację

„ Kto zna cel, może podjąć decyzję,

Kto podejmie decyzję odnajdzie spokój,

Kto odnajdzie spokój, poczuje się bezpiecznie, może pomyśleć,

Kto myśli może ulepszać”.

P – placówka, priorytety, pedagogika M. Montessori
R – rozwój
Z – założenia, zasady, zadania
E – edukacja
D – dziecko w samym centrum
S – sukces
Z – zainteresowania
K – kadra
O – odpowiedzialność
L – ludzkość
E – edukacja

Koncepcja w kierowaniu placówką zmierza do doskonalenia procesu promującego otwartość programową i organizacyjną. Zakłada również współodpowiedzialność za rozwój dziecka.

Na dyrektorze spoczywa ogromna odpowiedzialność. Kierowanie placówką wymaga

świadomych, planowanych i zorganizowanych działań.

Są to zadania związane z procesem wychowawczo – dydaktycznym – dbałość o wysoki poziom rozwoju dzieci oraz z ekonomią placówki – racjonalne wydatkowanie środków finansowych. Tylko wzajemne ich połączenie w sposób harmonijny i optymalny wyznaczy sukces. By sprostać powyższym zadaniom niezbędne jest posiadanie pewnych umiejętności w zakresie:

posługiwania się prawem,
organizacyjnych,
szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji,
promocji placówki w środowisku

oraz współpracy z:

kadrą pedagogiczną oraz administracyjno – obsługową,
organem prowadzącym – Urzędem Gminy,
organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty,

To obliguje dyrektora do tworzenia warunków zapewniających realizację zadań przez poszczególne grupy pracowników oraz tworzenia atmosfery sprzyjającej kształtowaniu poprawnych relacji interpersonalnych oraz efektywnej pracy wszystkich zatrudnionych w przedszkolu osób.

Kierując placówką, inicjując działania wykorzystuje kompetencje i doświadczenie innych pracowników, a poprzez zintegrowanie całego zespołu motywuje i mobilizuje do podejmowania wspólnych działań z różnych zakresów.

Przydzielając dodatkowe funkcje i zadania zwraca uwagę nie tylko na kwalifikacje pracowników, ale również indywidualne predyspozycje i zainteresowania.

Preferowanym stylem pracy, jest styl demokratyczny – współdecydujący, w którym wykorzystywane są: wiedza, umiejętności i doświadczenie każdego pracownika, co czyni każdego pracownika odpowiedzialnym za jakość i organizację pracy.